Anna Verešová

 

Som žena – matka, ktorá sa konkrétne zasadzuje za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za ochranu prirodzenej rodiny. Som žena, ktorá sa zasadzuje za rovnosť mužov a žien a za odstránenie akejkoľvek diskriminácie žien, avšak odmietajúc ideologizáciu tejto témy prostredníctvom gender agendy. Som občianska aktivistka, ktorá zápasí za spravodlivosť vo verejnom živote.

V politike chcem:

1. Presadzovať prorodinné opatrenia podľa návrhov Aliancie za rodinu s cieľom zastaviť demografické vymieranie Slovenska;

2. Zmeniť legislatívu v oblasti nezamestnanosti zraniteľných skupín obyvateľstva znevýhodnených na trhu práce, a to prostredníctvom vytvorenia opatrení, ktoré by túto problematiku riešili trvale udržateľným spôsobom;

3. Dosiahnuť zrovnoprávnenie financovania služieb vo verejnej záujme, najmä v školstve a v sociálnych službách, poskytované subjektmi verejnej správy a mimovládnymi organizáciami;

4. Presadzovať rodovú rovnosť vo význame rovnosti mužov a žien vo všetkých oblastiach (napr. „fér plat = fér dôchodok“).

Poslanecká kancelária

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 267
E-mail: anna_veresova@nrsr.sk
Tel číslo: 02/59729317

 

Ako som hlasovalazoznam mojich hlasovaní v parlamente 

Moje zákonynávrhy zákonov, ktoré som predložila

Moje pozmeňovacie návrhyzoznam mojich pozmeňovacích návrhov