Meníme zákon o pozemkových spoločenstvách

Poslanci za hnutie OĽANO-NOVA predložia na schôdzu parlamentu návrh novely zákona o pozemkových spoločenstvách.
„Nový zákon, ktorý platí od roku 2013, ani zďaleka nepodchytil všetky podstatné pripomienky od odbornej obce,“ hovorí poslanec Martin Fecko. „Ja som oslovil 2 000 pozemkových spoločenstiev, z ktorých mi prišli stovky odpovedí a pripomienok. Najviac sa opakovalo 36 z nich, ktoré sme zapracovali aj do nášho návrhu.“

Fecko zároveň upriamil pozornosť najmä na osem pripomienok, ktoré ľudia z pozemkových spoločenstiev spomínali najčastejšie a považujú ich za úplne prioritné. Zároveň doplnil aj krátke zdôvodnenia.
Predkupné právo pre všetkých členov spoločenstva: „Lebo ľudia sa sťažujú, že súčasné obmedzenia na predkupné právo dávajú priestor špekulantom, ktorí pochybnými ťahmi dokážu získať pôdu či les.“
Zabránenie drobeniu výmery lesných pozemkov v spoločenstvách: „Lebo na jednej strane nám jeden zákon zakazuje drobenie výmery pod 5 000 metrov štvorcových u lesnej pôdy, a na druhej strane mnou kritizovaný zákon umožňuje drobiť aj nad 2 000 metrov. Tie zákony sú teda v rozpore.“

Možnosť odkúpenia podielov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond, aj samotným spoločenstvom: „Lebo je anomália, že by samotné pozemkové spoločenstvo nemalo mať právo odkúpiť tieto podiely, zato Fond by ich mohol predať aj niekomu inému.“

Pri zániku alebo transformácii spoločenstva musia mať rozhodujúcu právomoc dve tretiny všetkých členov spoločenstva: „Dnes stačí nadpolovičná väčšina, teda hoci aj polovica + jeden člen. To však môže pri vážnych rozhodnutiach spôsobovať spoločenstvu aj významné škody.“

Zavádzame hmotnú zodpovednosť vedúcich funkcionárov spoločenstva: „Tá v platnom zákone nie je definovaná vôbec. Ale tí, čo vedú spoločenstvá, si musia byť vedomí aj svojej zodpovednosti.“
Znižujeme minimálny počet členov výboru z piatich na troch: „Existujú aj malé spoločenstvá, povedzme 12-15 ľudí, kde by aj s dozornou radou musel byť každý nejakým funkcionárom…“
Zavádzame, že osoba môže kandidovať aj opätovne: „Ak je na to v spoločenstve väčšinová vôľa, tak nech môže kvalitný človek pôsobiť vo vedení spoločenstva aj naďalej. Zároveň zákon upraví aj minimálny vek kandidáta na 18 rokov.“

Transparentnosť zverejňovania údajov spoločenstva na webovej stránke Lesného odboru Okresného úradu: „Keďže dnes je je systém veľmi neprehľadný, ani samotní členovia spoločenstiev sa často nevedia dostať k údajom.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program