Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Sme politické hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, zapísanom v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra SR, dátum registrácie: 11. novembra 2011, číslo registrácie: OVVS 3-2011/028521 (ďalej len „hnutie“, „OĽANO“ alebo „my“). Pre zabezpečenie riadneho fungovania hnutia, prijímaní a poskytovaní služieb nevyhnutne dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Prostredníctvom týchto podmienok ochrany osobných údajov je vysvetlené akým spôsobom hnutie ako prevádzkovateľ informačných systémov spracúva získané osobné údaje fyzických osôb.

Keďže hnutiu mimoriadne záleží na  ochrane súkromia a osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné údaje spracúva, na účely nepretržitého monitorovania úrovne ochrany osobných údajov, pôsobí u nás aj tzv. zodpovedná osoba (t.j. data protection officer alebo DPO), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: [email protected] alebo [email protected]

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba OĽANO, Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Tieto podmienky ochrany osobných údajov slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje v súvislosti s našimi aktivitami. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. Zároveň osobitne uvádzame aj informácie súvisiace s udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

 

Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov

Ako je uvedené nižšie, právnym základom spracúvania osobných údajov je vo viacerých prípadoch súhlas dotknutej osoby.  

Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov záujemcov o novinky hnutia OĽANO (newsletter)

Na webovej stránke sa nachádza prihlasovací formulár na odber informácií o činnosti a novinkách hnutia OĽANO, na čo sa vyžaduje od užívateľa zadanie e-mailovej adresy (ďalej len ako „elektronická adresa“), na ktorú má hnutie OĽANO informácie zasielať. Účelom spracúvania uvedeného osobného údaju je pravidelné oboznamovanie dotknutej osoby o novinkách a činnosti hnutia OĽANO.

Predpokladom poskytnutia elektronickej adresy na odber informácií o činnosti hnutia OĽANO je udelenie súhlasu s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa užívateľom. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov osoba súhlasí so spracúvaním tohto osobného údaju podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). 

Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov záujemcov o nadviazanie spolupráce s hnutím OĽANO

Na webovej stránke sa nachádza kontaktný formulár pre záujemcov stať sa spolupracovníkom hnutia OĽANO v regiónoch, resp. okresným alebo krajským koordinátorom hnutia OĽANO. Odoslaním kontaktného formuláru podľa tohto bodu fyzická osoba vyjadruje záujem o aktívnu spoluprácu s hnutím OĽANO a poskytuje mu svoje osobné údaje v rozsahu: identifikačné údaje – meno, priezvisko, názov obce alebo mesta a okresu v ktorom žije; elektronická adresa (e-mail); telefónne číslo; údaj o politickej minulosti (či osoba v minulosti bola členom inej politickej strany a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov je možnosť hnutia OĽANO prvotné posúdenie potreby a vhodnosti osoby na post okresného resp. krajského koordinátora v tom ktorom okrese resp. kraji.

Predpokladom poskytnutia osobných údajov v uvedenom rozsahu je udelenie súhlasu s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov).

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach.
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • Zúčastnili ste sa našich udalostí.
 • Podpísali ste naše petície,
 • Stali ste alebo máte záujem stať sa naším sympatizantom, dobrovoľníkom a/alebo spolupracovníkom.
 • Komentujete, „lajkujete“ alebo máte iné interakcie s našim obsahom na našich webových stránkach alebo profiloch zriadených na sociálnych sieťach, a to aj vrátane osobných profilov našich predstaviteľov.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, vyplnením našich formulárov, cez naše účty na sociálnych sieťach alebo pri inej príležitosti.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov: 

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Bližšie vysvetlenie účelu spracúvania 
Účely priameho marketingu a PR  Čl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – súhlas dotknutej osoby + oprávnený záujemV rámci politickej kampane a propagácie hnutia OĽANO využívame bežné marketingové a PR nástroje medzi ktoré patria, okrem iného: (i) ankety a prieskumy u voličov; (ii) správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi; (iii) doručovanie elektronických a písomných správ s informáciami o hnutí OĽANO (newsletter/letáky); (iv) správa našich webových stránok; (v) využívanie pluginov tretích strán (napr. prihlásenie sa cez Facebook, Google, „Facebook Like“ a pod.; (vi) analýza správania užívateľov vrátane ich profilovania; (vii) zobrazovanie cielenej reklamy. 
Štatistické účely Právny základ pôvodného účelu v zmysle režimu podľa čl. 89 GDPRIde o spracúvanie anonymných štatistických údajov, ktoré nie je možné priradiť ku žiadnej dotknutej osobe, ktoré vznikli konverziou s osobných údajov spracúvaných na pôvodné účely. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 GDPR, podľa ktorého 
Účel rozširovania regionálnych kontaktov OĽANOČl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – súhlas dotknutej osobyIde o rozširovanie základne sympatizantov a možných spolupracovníkov hnutia OĽANO prostredníctvom žiadostí fyzických osôb stať sa sympatizantmi a spolupracovníkmi.
Účel oznámenia záujmu o delegovanie do okrskovej volebnej komisieČl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – súhlas dotknutej osoby + Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a oprávneným záujmom prevádzkovateľa Politické stany a hnutia majú možnosť delegovať do okrskových volebných komisií svojich zástupcov a ich náhradníkov. Na tento účel má ktokoľvek možnosť obrátiť sa na hnutie OĽANO so žiadosťou o delegovanie do príslušnej volebnej komisie.
Účel kontaktovania OĽANO s dopytmi a otázkami a následná korešpondenciaČl.6, ods.1. písm. a) a písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – súhlas dotknutej osoby a plnenie zákonnej povinnosti.
Možnosť kontaktovania politickej strany alebo hnutia a následná vzájomná komunikácia s občanmi významnou mierou prispieva k budovaniu a posilňovaniu dôvery občana k politickej stane alebo hnutiu, a to aj vrátane vybavovania žiadostí dotknutých osôb uplatnených podľa GDPR. Za tým účelom je pre širokú verejnosť zriadený kontaktný formulár na zasielanie otázok, podnetov či iných dopytov a kontaktné údaje zodpovednej osoby.  
PetícieČl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisovHnutie OĽANO využíva všetky dostupné možnosti na dosiahnute spoločensky prospešných cieľov. Jedným z takýchto prostriedkov je aj iniciovanie resp. podpora rôznych petícií. 
Výzvy a anketyČl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – súhlas dotknutej osobyNie každá aktivita na podporu zvoleného cieľa musí mať formu oficiálnej petície. Neraz na dosiahnutie cieľa postačí jednoduchá anketa či výzva, kde si prevádzkovateľ vystačí s menším alebo iným rozsahom osobných údajov, ako je tomu pri petíciách.   

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme? 

Ak právne predpisy alebo okolnosti spracúvania výslovne nevyžadujú súhlas dotknutej osoby, pri účeloch priameho marketingu a PR sa spoliehame na náš oprávnený záujem. Hnutie OĽANO má oprávnený záujem na svojej propagácii prostredníctvom bežných nástrojov priameho marketingu, ktoré sú opísané v bodoch (i) až (vii), pričom tento oprávnený záujem odvodzujeme aj od činností, ktoré sú politické strany a hnutia oprávnené v rámci politických kampaní vykonávať. V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“   

Aké osobné údaje o Vás spracúvame? 

Rozsah spracúvaných osobných údajov sa líši v závislosti od konkrétneho účelu. V zásade však ide o všeobecné identifikačné a kontaktné údaje s výnimkou uvedenou nižšie: 

 • Údaje o politickej minulosti (či osoba bola členom inej politickej strany) – v prípade záujmu stať sa členom regionálneho tímu OĽANO. Tento údaj spadá do osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR.

V zásade teda spracúvame len bežné kategórie osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, kontaktných údajov, profilu na sociálnych sieťach a pod. Žiadne ďalšie osobitné kategórie osobných údajov (alebo tzv. „citlivé osobné údaje), rodné čísla ani údaje o uznaní viny za spáchanie trestných činov na tieto účely nespracúvame. 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás a to napr. registráciou v rámci rôznych kampaní, vyplnením našich formulárov, odoslaním vašich otázok, dopytov či podnetov na nami spravovaných webstránkach, interakciou s našimi profilmi na sociálnych sieťach, alebo aj podpisom petícií, ktorých sme iniciátormi. Poskytnutie Vašich osobných údajov je v týchto prípadoch dobrovoľné a neposkytnutie údajov nemá pre Vás žiadne nepriaznivé dôsledky. 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení a poverení pracovníci hnutia OĽANO zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo spolupracovníka. Osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v nevyhnutnej miere, pričom medzi kategórie príjemcov môžu patriť: 

 • naši sprostredkovatelia;
 • naši poradcovia; 
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook a Google) iba v rozsahu využívania ich funkcionalít (napr. prihlásenie cez FB/Google, Facebook Like plugin, cielené kampane a pod); 
 • poskytovatelia hostingového alebo cloudového úložiska, pri údajoch zbieraných cez webstránku (napr. Microsoft/Websupport); 
 • poskytovatelia IT podpory pri prevádzke našich webstránok; 
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám v rozsahu doručovania pošty;
 • zamestnancom vyššie uvedených príjemcov;
 • v prípade, že tak ustanovujú osobitné predpisy aj orgány štátnej správy alebo samosprávy.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov (najmä Facebook a Google) môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri účeloch priameho marketingu a PR je táto doba uchovávania stanovená na maximálne 4 roky. Táto maximálna doba uchovávania môže byť v skutočnosti kratšia, a to najmä ak: (i) z akýchkoľvek dôvodov už nepovažujeme spracúvanie osobných údajov za potrebné; (ii) spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní v rozsahu údajov spracúvaných na jeho základe; (iii) ak tak ustanoví osobitný predpis; alebo (iv) po podaní námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

 • Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (napr. pri odoberaní noviniek OĽANO, tzv. newsletteru), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolaťJeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
 • Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
 • Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
 • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR; 
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR; 
 • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR; 
 • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR. 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu. 

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR. 

Cookies   

Na zlepšovanie našich online služieb používame cookies a podobné technológie. Ak navštívite  webovú stránku www.obycajniludia.sk, resp. iné nami spravované webové stránky  a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Cookies nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu. Cookies zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Aké cookies používame?

– Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

– Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

– Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

– Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb. V tomto prípade Google Analytics.

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame službu tretej strany, prostredníctvom ktorej zbierame anonymné dáta a ktorá zbiera cookies tretej strany. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretej strany. Tretia strana môže mať prístup ku cookies resp. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. 

V súčasnosti jedinou treťou stranou, ktorej služby využívame je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len „Google“) a jej služba Google Analytics. 

Google Analytics

Služba Google Analytics je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Hnutie OĽANO pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nemôže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google, ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažúcej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.prednostovia.sk. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovanej webovej stránky.

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto platforiem (ako Facebook, Google, Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Zodpovedáme iba za naše vlastné aktivity na týchto platformách, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia. 


[1]      Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN