Podmienky ochrany osobných údajov

Sme politické hnutie SLOVENSKO so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, zapísanom v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra SR, dátum registrácie: 11. novembra 2011, číslo registrácie: OVVS 3-2011/028521. Pre zabezpečenie riadneho fungovania hnutia, prijímaní a poskytovaní služieb nevyhnutne dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Prostredníctvom týchto podmienok ochrany osobných údajov je vysvetlené akým spôsobom hnutie ako prevádzkovateľ spracúva získané osobné údaje fyzických osôb.

Keďže hnutiu mimoriadne záleží na ochrane súkromia a osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné údaje spracúva, na účely nepretržitého monitorovania úrovne ochrany osobných údajov, pôsobí u nás zodpovedná osoba (t.j. data protection officeralebo DPO), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: [email protected]

Korešpondenčná adresa:Zodpovedná osoba SLOVENSKO, Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Tieto podmienky ochrany osobných údajov slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje v súvislosti s našimi aktivitami . Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, [1] ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. Zároveň osobitne uvádzame aj informácie súvisiace s udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať najmä v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach,
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra,
 • Zúčastnili ste sa nami organizovaných podujatiach alebo ste sa aktívne zapojili do rôznych aktivít organizovaných našim hnutím (napr. ankety, prieskumy,
 • Podpísali ste naše petície,
 • Stali ste sa alebo máte záujem stať sa naším sympatizantom, dobrovoľníkom a/alebo spolupracovníkom,
 • Komentujete, „lajkujete“ alebo máte iné interakcie s našim obsahom na našich webových stránkach alebo profiloch zriadených na sociálnych sieťach, a to aj vrátane osobných profilov našich predstaviteľov.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, vyplnením našich formulárov, cez naše účty na sociálnych sieťach alebo pri inej príležitosti.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov:

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ
1. Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia SLOVENSKO.Oprávnený záujem a súhlas dotknutej osoby[1](čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
2. Organizovanie rôznych iniciatív, výziev a ankiet súvisiacich s politickou činnosťou hnutia SLOVENSKOSúhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
3. Plnenie povinností politickej strany, resp. hnutiaPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
4. Plnenie iných zákonných povinnostíPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
5. Obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokovOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
6. Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanieSúhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
7. Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)Zmluva a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
8. Účely priameho marketingu a PRSúhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
9. Bezpečnosť osobných údajov a vývoj ITPlnenie zákonných povinností a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
10. Štatistické účelyPrávny základ pôvodného účelu v spojitosti s čl. 89 GDPR
11. Archívne účely a správa registratúryPrávny základ pôvodného účelu v spojitosti s čl. 89 GDPR a plnenie zákonných povinností

Bližšie vysvetlenie spracovateľských operácii a oprávnených / verejných záujmov[2], voči ktorým máte právo namietať, ak ste dotknutou osobou, ktorej sa daná spracovateľská operácia týka.

Názov účelu Bližšie vysvetlenie účelu
1. Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia SLOVENSKO. V rámci rozvíjania politickej činnosti dochádza k rozmanitému spracúvaniu osobných údajov nad rámec plnenia zákonných povinností politického hnutia, a to najmä pri: i) zverejňovaní osobných údajov v rámci vedenia transparentných účtov zriaďovaných na financovanie kampaní do rôznych volieb, či podpore financovania rôznych politických iniciatív, či občianskych aktivít zastrešených našou podporou, ii) rozvíjaniu vzťahov adresnými poďakovaniami a čestným oceňovaním dobrovoľníkov, príp. rôznych iných fyzických osôb, ktorých aktivity považujeme za záslužné a súladné s našimi politickými cieľmi, ii) administratívnou, konzultačnou a organizačnou podporou poslaneckého klubu SLOVENSKO, asistentov poslancov SLOVENSKO a politických nominantov SLOVENSKO v exekutíve výkonnými orgánmi hnutia SLOVENSKO a internými tímami SLOVENSKO , iii) preverovaní, posudzovaní a využívaní rôznych podnetov a oznámení od občanov, našich poslancov, asistentov poslancov, či našich nominantov v rámci politickej činnosti a dosahovaní politických cieľov hnutia SLOVENSKO , iv) získavaním a posudzovaním odporúčaní, životopisov a referencií o osobách, ktoré by mohli svojim pôsobením napomáhať dosahovaniu cieľov SLOVENSKO vo verejných funkciách, v) organizovaní vnútrostraníckeho života a činností výkonných orgánov hnutia ako je napr. snem, rozhodcovská komisia a predsedníctvo hnutia SLOVENSKO realizované v rámci stanov SLOVENSKO , vi) zabezpečovaní jednotlivých agend a koordinovaní rôznych politických aktivít tajomníkom hnutia SLOVENSKO , vii) organizovaní a spoluorganizovaní rôznych podujatí politického charakteru a významu(napr. prednášky, semináre, konferencie, mítingy, protesty, nadväzovanie politických vzťahov s partnermi v SR i v zahraničí a pod.), viii) registrovaní žiadostí a preverovaní politickej minulosti, čestných vyhlásení a referencií žiadateľov o členstvo v hnutí SLOVENSKO ako aj osôb registrujúcich sa ako sympatizanti hnutia SLOVENSKO a využívaní týchto informácií na osobných pohovoroch s takýmito kandidátmi a pre potreby rozširovania základne sympatizantov a možných spolupracovníkov hnutia SLOVENSKO a budovaní takejto siete v regiónoch Slovenskej republiky, ix) zabezpečovaní delegovaných zástupcov a ich náhradníkov za hnutie SLOVENSKO do okrskových volebných komisií zabezpečujúcich dohľad nad demokratickými voľbami, x) zriaďovaní kontaktných formulárov pre podávanie dopytov a otázok širokej verejnosti a následná korešpondencia s SLOVENSKO, xi) zverejňovaní „medailónov“ o zvolených poslancoch SLOVENSKO, vrátane fotografií, video-vizitiek, prehľadov ich aktivít v NR SR ako aj o členoch vlády nominovaných hnutím. Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia SLOVENSKO považujeme za náš oprávnený záujem. Vo zvyšku sa spoliehame na súhlas dotknutej osoby (viď nepodčiarknutý text).
2. Organizovanie rôznych iniciatív, výziev a ankiet súvisiacich s politickou činnosťou hnutia SLOVENSKO Nie každá aktivita na podporu zvoleného cieľa musí mať formu oficiálnej petície. Neraz postačí jednoduchá anketa či výzva, ktorou spravidla sledujeme získanie dôležitých názorov od občanov a našich možných voličov k našim zámerom, politickým cieľom či plánovaným aktivitám. Príkladmi takýchto iniciatív bola napr. anketa www.rozhodni.to
3. Plnenie povinností politickej strany, resp. hnutia Ako politické hnutie máme v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach povinnosť spracúvať osobné údaje najmä pri: i) vedení osobitnej evidencie príjmov z pôžičiek alebo úverov, ii) vedení osobitnej evidencie darov a iných bezodplatných plnení, iii) osobitnej evidencii členských príspevkov, iv) vedení prehľadu záväzkov po splatnosti z uvedených identifikačných údajov veriteľa, v) zverejňovaní nevyhnutných osobných údajov v rámci záverečných správ, vi) zozname dodávateľov, ktorí dodali tovar alebo poskytli služby v hodnote vyššej ako 25 tisíc eur s DPH, vii) vedení zoznamu členov výkonných orgánov hnutia v zmysle stanov a iných obdobných povinnostiach.
4. Plnenie iných zákonných povinností V rámci realizovania rôznych aktivít hnutiu SLOVENSKO môže vzniknúť mnoho rozmanitých povinností, pri ktorých musíme nevyhnutne spracúvať osobné údaje, a to najmä: i) pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, ii) pri plnení povinností zamestnávateľa podľa Zákonníka práce a iných súvisiacich pracovno-právnych zákonov a predpisov upravujúcich sociálne zabezpečenie, dôchodky, či zdravotné poistenie, iii) vedení účtovníctva a uchovávaní účtovných záznamov, iv) oznamovaní zhromaždení a riešení súvisiacich záležitostí so zaberaním verejných priestranstiev s orgánmi územnej samosprávy, v) iniciovaní, zhromažďovaní podpisov a podávaní petícií organizovaných hnutím SLOVENSKO príslušným orgánom verejnej moci v zmysle zákona o petičnom práve , čo považujeme aj za plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme vi) dispozícii a využívaní elektronickej schránky hnutia SLOVENSKO zriadenej v zmysle zákona o e-Governmente pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci , čo považujeme aj za plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme, vii) vedení evidencie dobrovoľníkov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.
5. Obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK). Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovanie práv v správnych a iných konaniach, prípravu, kontrolu a uchovávanie zmlúv, poskytovanie údajov advokátom pre potreby poskytovania právnych služieb, uchovávanie rôznych dokumentov a dát v rovine dôkazov a pod. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov považujeme za náš oprávnený záujem.
6.Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie V prípade, ak uchádzač nie je úspešný pri výbere na konkrétnu pozíciu, na ktorú sa prihlásil alebo ak sa uchádza o prácu v SLOVENSKO vo všeobecnosti bez toho, aby sa hlásil na konkrétne obsadzovanú pozíciu, je dobrou praxou pri ďalšom uchovávaní jeho údajov pre možnosť kontaktu v budúcnosti spoliehať sa na jeho súhlas.
7. Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda) SLOVENSKO ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami, ktoré sú zmluvnou stranou takéhoto právneho vzťahu ako aj osobné údaje rôznych iných osôb, ktoré sa podieľajú na uzatváraní a plnení iných zmlúv. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb, štatutárnych zástupcov a pod., ktoré je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmlúv, v ktorých dotknutá osoba nefiguruje ako zmluvná strana považujeme za náš oprávnený záujem.
8. Účely priameho marketingu a PR V rámci politickej kampane a propagácie hnutia SLOVENSKO využívame bežné marketingové a PR nástroje, medzi ktoré patria okrem iného: (i) ankety a prieskumy u voličov; (ii) zvyšovanie povedomia o SLOVENSKO v online prostredí cez správu profilov na sociálnych sieťach, vytváranie príspevkov, vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi ako aj správu našich webových stránok; využívanie pluginov tretích strán (napr. prihlásenie sa cez Facebook, Google, „Facebook Like“ a pod.) a využívanie marketingových analytických nástrojov vyhodnocujúcich rôzne štatistiky a dynamické ukazovatele získané interakciami používateľov s našimi webstránkami, sociálnymi sieťami, či online reklamou; (iii) doručovanie elektronickej pošty (newsletter) alebo SMS registrovaným odberateľom alebo iným osobám, ktoré sa dobrovoľne zapájajú do našich predvolebných kampaní a existujúcim členom hnutia a sympatizantom; (iv) cielenie a personalizáciu reklamy na základe analýzy správania užívateľov vrátane ich profilovania a zobrazovanie cielenej reklamy; publikovanie a šírenie rôznych tlačových správ a PR materiálov obsahujúcich aj osobné údaje s cieľom budovať pozitívny obraz SLOVENSKO na verejnosti, (v) vyhodnocovanie a iné spracúvanie, fotografií alebo videí zachytávajúcich identifikovateľné fyzické osoby prítomné na tlačových besedách, tlačových vyhláseniach a iných mediálnych výstupoch hnutia SLOVENSKO, a to vrátane ich zverejnenia na webstránkach alebo oficiálnych fanpageoch hnutia zriadených na sociálnych sieťach. (vi) zverejňovať aktuálnu geo-lokalizačnú polohu kampaňových vozidiel s kandidátmi SLOVENSKO počas predvolebnej kampane s cieľom zvyšovania interakcií a návštevnosti na predvolebných zhromaždeniach a podujatiach, zatraktívniť výberové konania na dobrovoľníkov, propagovať hnutie SLOVENSKO a jeho predvolebné aktivity a program kampane,(vii) vyhodnocovanie a iné spracúvanie, fotografií alebo videí zachytávajúcich identifikovateľné dospelé fyzické osoby dobrovoľne zapojené a reagujúce na rôzne predvolebné propagačné aktivity hnutia SLOVENSKO, a to aj vrátane ich zverejnenia na webstránkach alebo oficiálnych fanpageoch hnutia zriadených na sociálnych sieťach, (viii) registrácie účasti na spoločenských podujatiach hnutia SLOVENSKO spojených s čakaním na volebné výsledky (tzv. volebné noci), (ix) zverejňovanie vyžrebovaných záujemcov výzvy na výber dobrovoľníkov v rámci kampane „500 vo vrecku aj v garáži”, v rozsahu krstné meno, obec, znakový kód, počas verejného žrebovania vysielaného na Facebooku. V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Za náš oprávnený záujem považujeme priamy marketing (napr. zasielanie newslettera) voči existujúcim členom a registrovaným sympatizantom ohľadom našich politických aktivít a noviniek v našom hnutí. Rovnako za náš oprávnený záujem považujeme zvyšovanie povedomia o SLOVENSKO v online prostredí a publikovanie tlačových správ a PR materiálov. Vo zvyšku sa spoliehame na súhlas dotknutej osoby (viď nepodčiarknutý text). Ak od SLOVENSKO v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas. (x) zverejňovanie vyžrebovaných záujemcov výzvy na výber dobrovoľníkov v rámci kampane „500 vo vrecku aj v garáži”, v rozsahu krstné meno, obec, znakový kód, počas verejného žrebovania vysielaného na Facebooku.
9. Bezpečnosť osobných údajov a vývoj IT Ide o spracúvanie osobných údajov v dôsledku aplikovaných primeraných bezpečnostných opatrení podľa čl. 32 GDPR (ako napr. riadenie prístupov, zálohovanie, logovanie) a zároveň nevyhnutné spracúvanie osobných údajov pri vývoji, vylepšovaní a testovaní softvérových riešení, ktorými SLOVENSKO zabezpečuje rôzne interné potreby (napr. intranet) alebo ich využíva ako osobitné prostriedky pre dosahovanie iných účelov spracúvania osobných údajov. Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru považujeme za náš oprávnený záujem.
10. Ochrana majetku a bezpečnosti osôb Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré považujeme za nevyhnutné pre ochranu majetku hnutia SLOVENSKO a bezpečnosti našich členov a spolupracovníkov, konkrétne ide najmä o, (i) GPS monitorovanie určených služobných motorových vozidiel, ktoré užívajú oprávnení funkcionári SLOVENSKO alebo iné motorové vozidlá využívané identifikovateľnými osobami v rámci predvolebnej kampane, (ii) overovanie totožnosti vopred registrovaných účastníkov špecifických podujatí pred ich vpustením na podujatie prostredníctvom predkladania QR kódov, či nazretím do dokladov totožnosti dotknutej osoby a ich porovnaním so zaregistrovanými údajmi dotknutej osoby. Ochranu majetku a bezpečnosti osôb považujeme za náš oprávnený záujem.
11. Štatistické účely Ide o spracúvanie anonymných štatistických údajov, ktoré nie je možné priradiť ku žiadnej dotknutej osobe, ktoré vznikli konverziou z osobných údajov spracúvaných na pôvodné účely. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 GDPR, podľa ktorého sa ďalšie spracúvanie na štatistické účely má považovať za zlučiteľné so zákonnými spracovateľskými operáciami.
12. Archívne účely a správa registratúry Ide o spracúvanie osobných údajov na účely archívnej starostlivosti dôležitých dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby a na účely správy registratúrnych záznamov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení, najmä: – evidencia, správa a vyraďovanie registratúrnych záznamov podľa § 16 až § 20 predmetného zákona (evidovanie prijatej a odoslanej pošty); – Uchovávanie dokumentov v rámci retenčnej doby po skončení účelu spracúvania v súlade s prijatým registratúrnym plánom.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Hnutie je povinné Vás informovať iba o kategóriách osobných údajov, ktoré nezískavame priamo od Vás ako dotknutej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov sa líši v závislosti od konkrétneho účelu. V zásade však ide vždy iba o bežné osobné údaje týkajúce sa všeobecných identifikačných a kontaktných údajov s výnimkou údajov týkajúcich sa politických názorov, ktoré spadajú do tzv. osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré potrebujeme spracúvať v prípade Vášho záujmu o členstvo v SLOVENSKO alebo získania statusu nášho sympatizanta. Údaj o deklarovanej trestnej bezúhonnosti v žiadosti o prijatie za člena alebo sympatizanta hnutia nepovažujeme za osobné údaje, ktoré by sa týkali údajov o uznaní viny za trestné činy a priestupky. V zásade teda spracúvame len bežné kategórie osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, kontaktných údajov, údajov zahrnutých do Vášho CV, údaje týkajúce sa profilu na sociálnych sieťach, údaje zahrnuté Vašim priateľom alebo známym do odporúčania na výkon verejnej funkcie a pod.

Z externých zdrojov získavame len bežné kategórie osobných údajov a štatistické údaje prepojiteľné s konkrétnou dotknutou osobou (napr. vo vzťahu k našim poslancom získavame od NR SR údaje k vystúpenia v rozprave, údaje o hlasovaniach, formulovaných otázkach a interpeláciách, legislatívnych iniciatívnych, pozmeňujúcich návrhoch, ospravedlnenkách z rokovaní, asistentoch, kanceláriách a zahraničných pracovných cestách). Z registrov Ústavu pamäti národa a ďalších verejných registrov ako je register oznámení verejných funkcionárov spravovaný NR SR, register partnerov verejného sektora, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností môžeme využívať len bežné kategórie osobných údajov v rozsahu, v akom sú v týchto registroch zverejňované. Z tlačových agentúr (napr. SITA, TASR) môžeme tiež získavať bežné kategórie osobných údajov zahrnutých do tlačových správ.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás a to napr. registráciou v rámci rôznych kampaní, vyplnením našich formulárov, odoslaním vašich otázok, dopytov či podnetov na nami spravovaných webstránkach, interakciou s našimi profilmi na sociálnych sieťach, alebo aj podpisom petícií, ktorých sme iniciátormi. Poskytnutie Vašich osobných údajov je v týchto prípadoch dobrovoľné a neposkytnutie údajov nemá pre Vás žiadne nepriaznivé dôsledky.

V niektorých špecifických prípadoch môžeme využívať pri spracúvaní osobných údajov aj externé zdroje informácií a osobných údajov, ktoré spravidla využívame pri overovaní správnosti, aktuálnosti, či pravdivosti osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Vždy ide o verejne dostupné registre a zoznamy (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, zoznam majetkových priznaní a oznámení verejných funkcionárov, register partnerov verejného sektora, či zoznam príslušníkov ŠTB vedený Ústavom pamäti národa).

Zdrojom nepriameho získania Vašich osobných údajov môžu byť tiež rôzne splnomocnené alebo inak poverené osoby oprávnené na poskytnutie Vašich osobných údajov, najmä Vaši zamestnávatelia, ak spolupracujú s hnutím , či osoby, ktoré Vás odporúčajú na výkon verejnej funkcie, prevádzkovatelia sociálnych sietí, príp. ďalší príjemcovia, o ktorých Vás informujeme nižšie v prípadoch ak je vytvorenie nových osobných údajov, ktoré ste nám nikdy neposkytli priamo Vy, v konkrétnom prípade nevyhnutné pre riadne dosahovanie našich účelov spracúvania osobných údajov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení a poverení pracovníci hnutia SLOVENSKO zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo spolupracovníka hnutia. Osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v nevyhnutnej miere, pričom medzi kategórie príjemcov môžu patriť:

 • naši sprostredkovatelia najmä z radov odborných poradcov, programátorov a konzultantov spolupracujúcich s orgánmi strany a odbornými tímami SLOVENSKO;
 • naši advokáti a odborní poradcovia;
 • zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, príp. dôchodkové správcovské spoločnosti, s ktorými naši zamestnanci uzavreli zmluvy;
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook / Instagram a Google) iba v rozsahu využívania ich funkcionalít (napr. prihlásenie cez FB/Google, Facebook Like plugin, cielené kampane a pod);
 • poskytovatelia webhostingových služieb;
 • poskytovatelia cloudových služieb;
 • poskytovatelia služieb v oblasti IT bezpečnosti;
 • poskytovatelia IT podpory a štandardného softvérového vybavenia;
 • poskytovatelia OTT komunikačných a video-konferenčných služieb;
 • poskytovatelia služieb rozosielania SMS a hromadných emailov;
 • poskytovatelia služieb GPS monitoringu vozidiel;
 • poštoví doručovatelia a kuriérske služby v rozsahu doručovania pošty;
 • banky, ktoré vedú naše transparentné účty alebo bežné účty našich zamestnancov a obchodných partnerov;
 • orgány územnej samosprávy prijímajúce naše oznámenia o zvolávaní verejného zhromaždenia;
 • orgány verejnej správy prijímajúce naše petície;
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v prípade komunikácie cez e-schránku hnutia SLOVENSKO v rámci modulu Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk)
 • zamestnanci vyššie uvedených príjemcov.
 • poisťovne pri uzatváraní poistných zmlúv a likvidácii poistných udalostí

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade záujmu o bližšie a aktuálne informácie o našich sprostredkovateľoch kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu (DPO).

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (napr. členov podporných tímov SLOVENSKO a orgánov nášho hnutia ako je napr. tajomník hnutia) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje takejto tretej strane nikdy neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši nižšie uvedení príjemcovia osobných údajov (najmä Facebook a Google) môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, vyžadujeme splnenie osobitných právnych záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek – EÚ SCC) a overujeme prípad od prípadu, či daný dovozca spĺňa popri štandardných zmluvných doložkách ďalšie vhodné dodatočné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane práv a slobôd dotknutých osôb. Všetky uzavreté EÚ SCC sa nesmú líšiť od vzoru schváleného Komisiou (pre prenosy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom). Snažíme sa prijať ďalšie záruky, ak sa domnievame, že na partnera z tretej krajiny by sa mohli vzťahovať zákony USA o dohľade, ktoré Súdny dvor EÚ považoval za neprimerané. Uvedené záruky budeme tiež podporovať aj tak, že budeme preferovať spoluprácu s takými americkými spoločnosťami, ktoré sa ako dovozcovia údajov certifikujú pre nový rámec ochrany súkromia schválený implementačným rozhodnutím Európskej komisie 10. júla 2023 .

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR:

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle čl. 45 GDPR Primerané záruky v zmysle čl. 46 GDPR
Apple https://www.apple.com/legal/privacy/ N/A https://www.apple.com/legal/enterprise/data-transfer-agreements/datatransfer-sk.pdf
CloudFlare https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ Áno, dôkaz o zápise v „Data Privacy Framework“ je dostupný tu:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active
https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa
Google YouTubeGoogle Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=en-US Áno, dôkaz o zápise v „Data Privacy Framework“ je dostupný tu:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/https://privacy.google.com/businesses/processorterms/https://business.safety.google/adsprocessorterms/?sjid=1687154089041868838-EUhttps://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/c2p/
Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html  Áno, dôkaz o zápise v „Data Privacy Framework“ je dostupný tu:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html#~tab-data-transfer
Meta Inc. / Meta Platforms Ireland LimitedWhatsApp https://www.facebook.com/policy.phphttps://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy Áno, dôkazy o zápise v „Data Privacy Framework“ sú dostupné tu:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active
https://www.facebook.com/legal/Workplace_GDPR_Addendumhttps://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-termshttps://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum
Zoom https://explore.zoom.us/docs/en-us/privacy.html N/A https://explore.zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. Čiastkové a nepotrebné osobné údaje vymazávame priebežne aj skôr.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel spracúvania Doba uchovávania
Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia SLOVENSKO.Do odvolania súhlasu, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie. Do vyriešenia námietky voči spracúvaniu, ktorá v individuálnom prípade prevažuje nad našim oprávneným záujmom, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie oprávnený záujem. Do ukončenia politickej činnosti alebo aktivity pri ktorej bolo nevyhnutné spracúvať osobné údaje (napr. do ukončenia volieb a činnosti nami nominovaných členov okrskových volebných komisií, do ukončenia zorganizovaného podujatia). Údaje týkajúce sa poslancov, asistentov poslancov, členov vlády a iných fyzických osôb nespracúvame spravidla dlhšie než trvá výkon ich funkcie, a teda najneskôr pri ukončení príslušného volebného obdobia všetky nepotrebné údaje o týchto osobách vymažeme. Údaje členov hnutia a registrovaných sympatizantov hnutia nespracúvame dlhšie než trvá ich status člena, či sympatizanta, a teda najneskôr pri ukončení ich členstva a spolupráce s hnutím všetky nepotrebné údaje o týchto osobách vymažeme. Údaje žiadateľov, ktorých neprijmeme spracúvame iba do ukončenia rozhodovacieho procesu. Čiastkové a nepotrebné osobné údaje vymazávame najmenej raz ročne.
Organizovanie rôznych iniciatív, výziev a ankiet súvisiacich s politickou činnosťou hnutia SLOVENSKODo ukončenia príslušnej iniciatívy, výzvy a ankety v zmysle jej podmienok.
Plnenie povinností politickej strany, resp. hnutiaPočas právnej existencie hnutia alebo do uplynutia zákonom stanovenej lehoty (napr. 5 rokov pre zoznamy darcov prispievajúcich na činnosť hnutia alebo 10 rokov pre výročné správy).
Plnenie iných zákonných povinnostíDo uplynutia príslušnej zákonnej lehoty pre uchovávanie osobných údajov podľa internej politiky.
Obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokovDo riadneho uplatnenia práva, resp. právneho nároku alebo do zániku právneho nároku (napr. do meritórneho ukončenia právnej veci alebo do uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty plynúcej na uplatnenie nášho práva alebo práva uplatniteľného voči hnutiu).
Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanieDo odvolania súhlasu alebo uplynutia 2 rokov od získania údajov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)Do ukončenia príslušného zmluvného vzťahu a riadneho vysporiadania všetkých zmluvných záväzkov.
Účely priameho marketingu a PRDo odvolania súhlasu, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie. Do vyriešenia námietky voči spracúvaniu, ktorá v individuálnom prípade prevažuje nad našim oprávneným záujmom, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie oprávnený záujem.
Bezpečnosť osobných údajov a vývoj ITMaximálne 1 rok vo vzťahu k údajom získaným v dôsledku aplikovania rôznych bezpečnostných opatrení alebo do ukončenia vývoja, vylepšovania a testovania softvéru, pri ktorom bolo nevyhnutné spracúvať aj osobné údaje.
Ochrana majetku a bezpečnostiDo riadneho vybavenia námietky dotknutej osoby, ktorá by s ohľadom na konkrétnu situáciu prevažovala z hľadiska potreby ochraňovania základných práv a slobôd dotknutej osoby sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo maximálne do 1 roka od ich vyhotovenia podľa toho, čo nastane skôr.
Štatistické účelyPočas trvania pôvodného účelu spracúvania (viď vyššie). Nepotrebné údaje využité pri tvorbe štatistiky sa ihneď po jej vytvorení vymažú alebo anonymizujú.
Archívne účely a správa registratúryPodľa úložných lehôt stanovených v registratúrnom pláne, spravidla až do vykonania vyraďovacieho konania registratúrneho záznamu.

Je poskytovanie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

Závisí to od individuálnej situácie a od konkrétneho účelu spracúvania vašich osobných údajov.

Vo vzťahu ku všetkým účelom, respektíve čiastkovým účelom (agendám), kde je právnym základom súhlas, je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné a nemožno ho považovať za žiadnu zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na Vás. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov je v takýchto prípadoch jediným dôsledkom naša neschopnosť dosiahnuť príslušný účel spracúvania (napr. nemôžeme dostať váš životopis na dlhšie uchovávanie v našej databáze a v budúcnosti Vás nebudeme kontaktovať s pracovnými ponukami).

Vo vzťahu ku všetkým účelom, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, môže byť poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvne požadované alebo potrebné na uzavretie alebo riadne plnenie zmluvy. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov môže byť v takýchto prípadoch dôsledkom naša neschopnosť uzavrieť zmluvu alebo riadne splniť naše zmluvné povinnosti. Buďte preto opatrní a snažte sa vyhnúť vzniku škôd.

Vo vzťahu ku všetkým účelom, kde je právnym základom zákonná povinnosť , môže byť poskytnutie vašich osobných údajov zákonne požadované alebo nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzného práva. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov môže byť v takýchto prípadoch ohrozené alebo porušené riadne plnenie našich zákonných povinností, čo môže mať rôzne negatívne dôsledky na nás ako právne zodpovednú osobu, rovnako ako aj na Vás ako dotknutú osobu, pričom podľa povahy individuálnej situácie môžete byť negatívne ovplyvnení aj Vy (napr. nebudeme Vám schopní uhradiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo do zdravotných poisťovní alebo uplatniť daňové bonusy, na ktoré máte ako zamestnanec nárok).

Vo vzťahu ku všetkým účelom, kde je právnym základom oprávnený záujem nemusí byť poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Proti tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať. V týchto prípadoch Vaše osobné údaje môžeme často získať od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo riadnemu plneniu zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 • Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (napr. pri odoberaní noviniek SLOVENSKO, tzv. newslettru), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať . Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR;
 • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Cookies

Na zlepšovanie našich online služieb používame cookies a podobné technológie. Ak navštívite webovú stránku www.obycajniludia.sk , resp. iné nami spravované webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v sekcii cookies alebo v rámci pomocných inštrukcií každého internetového prehliadača.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora vo veci C‑673/17 Planet 49 GmbH Vám tiež poskytujeme podrobné informácie týkajúce sa dĺžky funkčnosti jednotlivých súborov cookies ako aj to, či tretie osoby majú k týmto súborom prístup:

Názov cookie Spôsob využívania a možnosť prístupu tretej strany Doba uchovávania a používania
rc::a Túto nevyhnutnú cookie využíva Google v rámci služby re-captcha na odlišovanie ľudí od botov. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
rc::c Túto nevyhnutnú cookie využíva Google v rámci služby re-captcha na odlišovanie ľudí od botov. Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača
_cf_bm Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre novú webovú stránku, aby sme mohli vytvárať platné správy o používaní ich webovej stránky. 1 deň
cookielawinfo-checkbox-advertisement
cookielaw-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-performance
cookielawinfo-checkbox-others
cookielawinfo-checkbox-analytics
Používa sa na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu v banneri cookie. Tento súbor cookie je potrebné pre súlad webovej stránky s GDPR.
Určuje, či používateľ akceptoval pole súhlasu so súbormi cookie.
Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu.
1 rok (všetky)
cookielawinfo-checkbox-functional Používa sa na zistenie, či návštevník prijal kategóriu štatistiky v banneri cookie. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre súlad webovej stránky s GDPR.
Určuje, či používateľ akceptoval pole súhlasu so súbormi cookie.
isOptedOut Určuje, či má používateľ na webovej lokalite nejaké predplatné, takže webová lokalita používateľovi nezobrazuje formuláre predplatného, ktoré už boli vyplnené. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
isPushNotificationsEnabled Používa sa na webovej lokalite na určenie, ktoré upozornenia podpory sa používateľovi zobrazili. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Ids Zisťuje, či sa má používateľovi pri vstupe na web zobraziť lišta s upozorneniami. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationClicked Používa sa na webovej lokalite na určenie, ktoré upozornenia podpory sa používateľovi zobrazili. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationOpened Obsahuje stav miniaplikácie o tom, či bola minimalizovaná alebo otvorená pre interné štatistiky. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationReceived Používa sa na webovej lokalite na určenie, ktoré upozornenia podpory sa používateľovi zobrazili. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Sessions Používa sa na udržiavanie preferencií návštevníkov počas návštevy a podstránok. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
_ga Túto štatistickú cookie využíva Google pri registrovaní jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 roky
_ga# Používa Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj dátumy prvej a poslednej návštevy. 2 roky
onesignal-pageview-count Obsahuje údaje o interakcii a navigácii návštevníka na webovej stránke – Táto štatistická služba je poskytovaná od Onesignal.com. Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača
Os_pageViews Používa sa na vyhodnotenie návštev používateľa na webovej lokalite, napríklad ktoré stránky boli navštívené alebo frekvencia návštev. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ckf Zhromažďuje informácie o správaní používateľov na viacerých webových stránkach. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu relevantnosti reklamy na webovej stránke. 1 rok
cuvn Túto marketingovú cookie používa Google v rámci služby Doubleclick na registrovanie a vytváranie reportov a prehľadov o interakciách používateľa webstránky s našou online reklamou a na vyhodnocovanie jej účinnosti ako aj na zobrazovanie cielenej reklamy. 1 rok
euvf Registruje správanie a navigáciu používateľov na webe a akúkoľvek interakciu s aktívnymi kampaňami. Používa sa na optimalizáciu reklamy a na efektívne opätovné zacielenie (retargeting). 14 dní
euvh Zhromažďuje informácie o správaní používateľov na viacerých webových stránkach. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu relevantnosti reklamy na webovej stránke. 1 mesiac
euvn Zhromažďuje informácie o správaní používateľov na viacerých webových stránkach. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu relevantnosti reklamy na webovej stránke. 1 rok
ONE_SIGNAL_SDK_DB#Options Používa sa na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom prezentovať relevantnú reklamu na základe preferencie návštevníka. Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ONE_SIGNAL_SDK_DBSentUniqueOutcome Nezatriedené cookie Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN Neklasifikované cookie Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača

Google Analytics

Služba Google Analytics je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutná pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Hnutie SLOVENSKO pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nemôže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google, ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažúcej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.prednostovia.sk. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk .

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto platforiem (ako napr. Facebook, Google, Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Zodpovedáme iba za naše vlastné aktivity na týchto platformách, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže SLOVENSKO využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí.

V zmysle judikatúry Súdneho dvoru EÚ vo veci C‑210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH sme prevádzkovateľom v zmysle GDPR vo vzťahu k nasledovným profilom na sociálnych sieťach alebo médiách:

https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti/
https://www.instagram.com/obycajniludia/
https://www.youtube.com/channel/UCrZhAuMnMegjYMaq4obRm2A

Facebook a Instagram

Vaše osobné údaje spracúvame ako samostatný prevádzkovateľ iba v rozsahu kontroly nad našim oficiálnym Facebook a Instagram účtom uvedeným vyššie.

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, resp. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook / Instagram alebo podľa tlačidla „like“(„páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. SLOVENSKO Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php .Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („page insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje hnutie SLOVENSKO s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurement and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools ,https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

YouTube

Vaše osobné údaje spracúvame ako samostatný prevádzkovateľ iba v rozsahu kontroly nad našim oficiálnym Youtube kanálom uvedeným vyššie.

Do ponuky našej webovej stránky máme zaradené videá spracúvané YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ktorá patrí do skupiny Google LLC1600 Amphitheatre ParkwayMountain View CA 94043 USA (ďalej len „YouTube“). Tieto videá sú uložené na lokalite www.youtube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Návštevou našej webovej stránky dostáva YouTube informáciu, že ste vyvolali niektorú podstránku našej webovej stránky. YouTube ukladá o vás získané údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Údaje sa prenášajú nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský profil, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo na neexistencii používateľského účtu.

Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Hodnotenie používateľského profilu sa uskutočňuje aj pre neprihlásených používateľov, predovšetkým za účelom poskytovania vhodnej reklamy a na to, aby boli aj ostatní používatelia YouTube informovaní o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na YouTube. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany YouTube nemá SLOVENSKO žiadny vplyv a pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa Vašej ochrany osobných údajov môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy alebo si môžete Vaše práva spojené s ochranou súkromia a osobných údajov uplatňovať priamo voči YouTube cez odkaz tu: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=sk&p=privacy_guidelines


[1] V prípade spracúvania aj osobitných kategórií osobných údajov týkajúcich sa politických názorov sa vyžaduje výslovný súhlas dotknutej osoby podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

[2] Podčiarknuté časti textu predstavujú spracovateľské činnosti / operácie / oblasti, ktoré sú vykonávané v rámci sledovaných oprávnených záujmov.