Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Sme politické hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, zapísanom v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra SR, dátum registrácie: 11. novembra 2011, číslo registrácie: OVVS 3-2011/028521 (ďalej len „hnutie“, „OĽANO“ alebo „my“). Pre zabezpečenie riadneho fungovania hnutia, prijímaní a poskytovaní služieb nevyhnutne dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Prostredníctvom týchto podmienok ochrany osobných údajov je vysvetlené akým spôsobom hnutie ako prevádzkovateľ spracúva získané osobné údaje fyzických osôb.

Keďže hnutiu mimoriadne záleží na  ochrane súkromia a osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné údaje spracúva, na účely nepretržitého monitorovania úrovne ochrany osobných údajov, pôsobí u nás zodpovedná osoba (t.j. data protection officer alebo DPO), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail:  [email protected]

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba OĽANO, Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Tieto podmienky ochrany osobných údajov slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje v súvislosti s našimi aktivitami. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] ustanoveniami zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. Zároveň osobitne uvádzame aj informácie súvisiace s udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať najmä v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach,
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra,
 • Zúčastnili ste sa nami organizovaných podujatiach  alebo ste sa aktívne zapojili do rôznych aktivít organizovaných našim hnutím (napr. ankety, prieskumy,
 • Podpísali ste naše petície,
 • Stali ste sa alebo máte záujem stať sa naším sympatizantom, dobrovoľníkom a/alebo spolupracovníkom,
 • Komentujete, „lajkujete“ alebo máte iné interakcie s našim obsahom na našich webových stránkach alebo profiloch zriadených na sociálnych sieťach, a to aj vrátane osobných profilov našich predstaviteľov.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, vyplnením našich formulárov, cez naše účty na sociálnych sieťach alebo pri inej príležitosti.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov: 

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ
Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia OĽANO.Oprávnený záujem a súhlas dotknutej osoby[1](čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Organizovanie rôznych iniciatív, výziev a ankiet súvisiacich s politickou činnosťou hnutia OĽANOSúhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Plnenie povinností politickej strany, resp. hnutiaPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Plnenie iných zákonných povinnostíPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokovOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanieSúhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)Zmluva a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Účely priameho marketingu a PRSúhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Bezpečnosť osobných údajov a vývoj ITPlnenie zákonných povinností a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Štatistické účelyPrávny základ pôvodného účelu v spojitosti s čl. 89 GDPR
Archívne účely a správa registratúryPrávny základ pôvodného účelu v spojitosti s čl. 89 GDPR a plnenie zákonných povinností

Bližšie vysvetlenie spracovateľských operácii a oprávnených záujmov [2], voči ktorým máte právo namietať, ak ste dotknutou osobou, ktorej sa daná spracovateľská operácia týka.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame? 

Hnutie je povinné Vás informovať iba o kategóriách osobných údajov, ktoré nezískavame priamo od Vás ako dotknutej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov sa líši v závislosti od konkrétneho účelu. V zásade však ide vždy iba o bežné osobné údaje týkajúce sa všeobecných identifikačných a kontaktných údajov s výnimkou údajov týkajúcich sa politických názorov, ktoré spadajú do tzv. osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré potrebujeme spracúvať v prípade Vášho záujmu o členstvo v OĽANO alebo získania statusu nášho sympatizanta. Údaj o deklarovanej trestnej bezúhonnosti v žiadosti o prijatie za člena alebo sympatizanta hnutia nepovažujeme za osobné údaje, ktoré by sa týkali údajov o uznaní viny za trestné činy a priestupky.  V zásade teda spracúvame len bežné kategórie osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, kontaktných údajov, údajov zahrnutých do Vášho CV, údaje týkajúce sa profilu na sociálnych sieťach, údaje zahrnuté Vašim priateľom alebo známym do odporúčania na výkon verejnej funkcie a pod.

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás a to napr. registráciou v rámci rôznych kampaní, vyplnením našich formulárov, odoslaním vašich otázok, dopytov či podnetov na nami spravovaných webstránkach, interakciou s našimi profilmi na sociálnych sieťach, alebo aj podpisom petícií, ktorých sme iniciátormi. Poskytnutie Vašich osobných údajov je v týchto prípadoch dobrovoľné a neposkytnutie údajov nemá pre Vás žiadne nepriaznivé dôsledky. 

V niektorých špecifických prípadoch môžeme využívať pri spracúvaní osobných údajov aj externé zdroje informácií a osobných údajov, ktoré spravidla využívame pri overovaní správnosti, aktuálnosti, či pravdivosti osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Vždy ide o verejne dostupné registre a zoznamy (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, zoznam majetkových priznaní a oznámení verejných funkcionárov, register partnerov verejného sektora, či zoznam príslušníkov ŠTB vedený Ústavom pamäti národa).

Zdrojom nepriameho získania Vašich osobných údajov môžu byť tiež rôzne splnomocnené alebo inak poverené osoby oprávnené na poskytnutie Vašich osobných údajov, najmä Vaši zamestnávatelia, ak spolupracujú s hnutím, či osoby, ktoré Vás odporúčajú na výkon verejnej funkcie, prevádzkovatelia sociálnych sietí, príp. ďalší príjemcovia, o ktorých Vás informujeme nižšie v prípadoch, ak je vytvorenie nových osobných údajov, ktoré ste nám nikdy neposkytli priamo Vy, v konkrétnom prípade nevyhnutné pre riadne dosahovanie našich účelov spracúvania osobných údajov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení a poverení pracovníci hnutia OĽANO zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo spolupracovníka hnutia. Osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v nevyhnutnej miere, pričom medzi kategórie príjemcov môžu patriť: 

 • naši sprostredkovatelia najmä z radov odborných poradcov a konzultantov spolupracujúcich s orgánmi strany a odbornými tímami OĽANO;
 • našim advokáti a právni poradcovia;
 • zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, príp. dôchodkové správcovské spoločnosti, s ktorými naši zamestnanci uzavreli zmluvy;  
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook / Instagram a Google) iba v rozsahu využívania ich funkcionalít (napr. prihlásenie cez FB/Google, Facebook Like plugin, cielené kampane a pod); 
 • poskytovatelia webhostingových služieb;  
 • poskytovatelia cloudových služieb;
 • poskytovatelia IT podpory a štandardného softvérového vybavenia; 
 • poskytovatelia OTT komunikačných a video-konferenčných služieb;
 • poštoví doručovatelia a kuriérske služby v rozsahu doručovania pošty;
 • zamestnanci vyššie uvedených príjemcov.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade záujmu o bližšie a aktuálne informácie o našich sprostredkovateľoch kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu (DPO).

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (napr. členov podporných tímov OĽANO a orgánov nášho hnutia ako je napr. tajomník hnutia) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje takejto tretej strane nikdy neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši subdodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov (najmä Facebook a Google) môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek – EÚ SCC) a overujeme prípad od prípadu, či daný dovozca spĺňa popri štandardných zmluvných doložkách ďalšie vhodné dodatočné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane práv a slobôd dotknutých osôb. Všetky uzavreté EÚ SCC sa nesmú líšiť od vzoru schváleného Komisiou (pre prenosy medzi prevádzkovateľom  a sprostredkovateľom ). Snažíme sa prijať ďalšie záruky, ak sa domnievame, že na partnera z tretej krajiny by sa mohli vzťahovať zákony USA o dohľade, ktoré Súdny dvor EÚ považoval za neprimerané. 

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

DodávateľPodmienky ochrany súkromiaPrimerané záruky v zmysle čl. 46 GDPR
Applehttps://www.apple.com/legal/privacy/https://www.apple.com/legal/enterprise/data-transfer-agreements/datatransfer-sk.pdf
Google YouTubehttps://policies.google.com/privacy?hl=en-UShttps://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Ciscohttps://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html  https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html#~tab-data-transfer
Facebook Instagram WhatsApphttps://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/legal/Workplace_GDPR_Addendum https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum
Zoomhttps://explore.zoom.us/docs/en-us/privacy.htmlhttps://explore.zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. Čiastkové a nepotrebné osobné údaje vymazávame priebežne aj skôr.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel spracúvaniaDoba uchovávania
Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne účely hnutia OĽANO.Do odvolania súhlasu, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie. Do vyriešenia námietky voči spracúvaniu, ktorá v individuálnom prípade prevažuje nad našim oprávneným záujmom, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie oprávnený záujem. Do ukončenia politickej činnosti alebo aktivity pri ktorej bolo nevyhnutné spracúvať osobné údaje (napr. do ukončenia volieb a činnosti nami nominovaných členov okrskových volebných komisií, do ukončenia zorganizovaného podujatia). Údaje týkajúce sa poslancov, asistentov poslancov, členov vlády a iných fyzických osôb nespracúvame spravidla dlhšie než trvá výkon ich funkcie, a teda najneskôr pri ukončení príslušného volebného obdobia všetky nepotrebné údaje o týchto osobách vymažeme. Údaje členov hnutia a registrovaných sympatizantov hnutia nespracúvame dlhšie než trvá ich status člena, či sympatizanta, a teda najneskôr pri ukončení ich členstva a spolupráce s hnutím všetky nepotrebné údaje o týchto osobách vymažeme. Údaje žiadateľov, ktorých neprijmeme spracúvame iba do ukončenia rozhodovacieho procesu. Čiastkové a nepotrebné osobné údaje vymazávame najmenej raz ročne.
Organizovanie rôznych iniciatív, výziev a ankiet súvisiacich s politickou činnosťou hnutia OĽANODo ukončenia príslušnej iniciatívy, výzvy a ankety v zmysle jej podmienok.
Plnenie povinností politickej strany, resp. hnutiaPočas právnej existencie hnutia alebo do uplynutia zákonom stanovenej lehoty (napr. 5 rokov pre zoznamy darcov prispievajúcich na činnosť hnutia alebo 10 rokov pre výročné správy).
Plnenie iných zákonných povinnostíDo uplynutia príslušnej zákonnej lehoty pre uchovávanie osobných údajov podľa internej politiky.
Obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokovDo riadneho uplatnenia práva, resp. právneho nároku alebo do zániku právneho nároku (napr. do meritórneho ukončenia právnej veci alebo do uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty plynúcej na uplatnenie nášho práva alebo práva uplatniteľného voči hnutiu).
Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanieDo odvolania súhlasu alebo uplynutia 2 rokov od získania údajov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)Do ukončenia príslušného zmluvného vzťahu a riadneho vysporiadania všetkých zmluvných záväzkov.
Účely priameho marketingu a PRDo odvolania súhlasu, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie. Do vyriešenia námietky voči spracúvaniu, ktorá v individuálnom prípade prevažuje nad našim oprávneným záujmom, ak je právnym základom pre súvisiace spracúvanie oprávnený záujem.
Bezpečnosť osobných údajov a vývoj ITMaximálne 1 rok vo vzťahu k údajom získaným v dôsledku aplikovania rôznych bezpečnostných opatrení alebo do ukončenia vývoja, vylepšovania a testovania softvéru, pri ktorom bolo nevyhnutné spracúvať aj osobné údaje.
Štatistické účelyPočas trvania pôvodného účelu spracúvania (viď vyššie). Nepotrebné údaje využité pri tvorbe štatistiky sa ihneď po jej vytvorení vymažú alebo anonymizujú.
Archívne účely a správa registratúryPodľa úložných lehôt stanovených v registratúrnom pláne, spravidla až do vykonania vyraďovacieho konania registratúrneho záznamu.

Je poskytovanie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

Závisí to od individuálnej situácie a od konkrétneho účelu spracúvania vašich osobných údajov.

Vo vzťahu ku všetkým účelom, respektíve čiastkovým účelom (agendám), kde je právnym základom súhlas, je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné a nemožno ho považovať za žiadnu zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na Vás. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov je v takýchto prípadoch jediným dôsledkom naša neschopnosť dosiahnuť príslušný účel spracúvania (napr. nemôžeme dostať váš životopis na dlhšie uchovávanie v našej databáze a v budúcnosti Vás nebudeme kontaktovať s pracovnými ponukami).

Vo vzťahu ku všetkým účelom, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, môže byť poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvne požadované alebo potrebné na uzavretie alebo riadne plnenie zmluvy. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov môže byť v takýchto prípadoch dôsledkom naša neschopnosť uzavrieť zmluvu alebo riadne splniť naše zmluvné povinnosti. Buďte preto opatrní a snažte sa vyhnúť vzniku škôd.

Vo vzťahu ku všetkým účelom, kde je právnym základom zákonná povinnosť, môže byť poskytnutie vašich osobných údajov zákonne požadované alebo nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov môže byť v takýchto prípadoch ohrozené alebo porušené riadne plnenie našich zákonných povinností, čo môže mať rôzne negatívne dôsledky na nás ako právne zodpovednú osobu, a rovnako aj na Vás ako dotknutú osobu, pričom podľa povahy individuálnej situácie môžete byť negatívne ovplyvnení aj Vy (napr. nebudeme Vám schopní uhradiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo do zdravotných poisťovní alebo uplatniť daňové bonusy, na ktoré máte ako zamestnanec nárok).

Vo vzťahu ku všetkým účelom, kde je právnym základom oprávnený záujem, nemusí byť poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Proti tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať. V týchto prípadoch Vaše osobné údaje môžeme často získať od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo riadnemu plneniu zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

 • Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (napr. pri odoberaní noviniek OĽANO, tzv. newslettru), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolaťJeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
 • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR; 
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR; 
 • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR; 
 • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR. 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu. 

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR. 

Cookies   

Na zlepšovanie našich online služieb používame cookies a podobné technológie. Ak navštívite  webovú stránku www.obycajniludia.sk, resp. iné nami spravované webové stránky  a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v sekcii cookies alebo v rámci pomocných inštrukcií  každého internetového prehliadača.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora vo veci C‑673/17 Planet 49 GmbH Vám tiež poskytujeme podrobné informácie týkajúce sa dĺžky funkčnosti jednotlivých súborov cookies ako aj to, či tretie osoby majú k týmto súborom prístup:

Názov cookieSpôsob využívania a možnosť prístupu tretej stranyDoba uchovávania a používania
rc::aTúto nevyhnutnú cookie využíva Google v rámci služby re-captcha na odlišovanie ľudí od botov.Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
rc::cTúto nevyhnutnú cookie využíva Google v rámci služby re-captcha na odlišovanie ľudí od botov.Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača
test_cookieTúto nevyhnutnú cookie využívame na otestovanie Vášho prehliadača, či povoľuje alebo nepovoľuje ukladanie cookies do Vášho zariadenia.1 deň
cookie_consent_marketing cookie_consent_necessary cookie_consent_performance cookie_consent_targetingTieto nevyhnutné cookies využívame v rámci služby Google Tag Manager pri správe rôznych súhlasov, ktoré používateľ môže vyjadriť pri používaní webstránky.1 rok.
_gaTúto štatistickú cookie využíva Google pri registrovaní jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o
tom, ako návštevník používa webovú stránku.
2 roky
_gatTúto štatistickú cookie používa Google v službe Google Analytics na
zníženie počtu žiadostí, ktoré vznikajú pri
interakciách s obsahom webstránky.
1 deň
gidTúto štatistickú cookie používa Google na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa
používa na generovanie štatistických údajov o
tom, ako návštevník používa webovú stránku.
1 deň
ads/ga-audiencesTúto marketingovú cookie používa Google v rámci služby Ad Words na opätovné zapojenie návštevníkov našej webstránky, ktorí môžu s vyššou pravdepodobnosťou vykonať konverziu na „zákazníka“, resp. účastníka politickej činnosti, ktorú propagujeme na základe jeho predchádzajúceho online správania na našej webstránke.Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača.
IDETúto marketingovú cookie používa Google v rámci služby Doubleclick na registrovanie a vytváranie reportov a prehľadov o interakciách používateľa webstránky s našou online reklamou a na vyhodnocovanie jej účinnosti ako aj na zobrazovanie cielenej reklamy.1 rok
trTúto marketingovú cookie používa Facebook na doručovanie reklám na produkty na základe ponúk tretích strán v reálnom čase. Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača.
VISITOR_INFO1_LIVETúto marketingovú cookie používa Google v rámci služby YouTube na odhadovanie šírky pásma sieťového pripojenia používateľov umožňujúceho maximálny prenos objemu dát na stránkach s integrovanými videami z YouTube.179 dní
YSCTúto marketingovú cookie používa Google v rámci služby YouTube, aby zaregistroval unikátne ID pre uchovávanie štatistiky o videách, ktoré si používateľ pozrel na Youtube.Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača.
yt.innertube::nextId yt.innertube::requestsTúto marketingovú cookie používa Google v rámci služby YouTube, aby zaregistroval unikátne ID pre uchovávanie štatistiky o videách, ktoré si používateľ pozrel na Youtube.Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
yt-remote-cast-available yt-remote-cast-installed yt-remote-fast-check-period yt-remote-session-app yt-remote-session-nameTieto marketingové cookies využíva Google v rámci služby YouTube na uchovávanie zvolených nastavení používateľovho prehrávača využívaného pri prehrávaní vložených videí.Počas prehliadania webstránky, resp. do zatvorenia internetového prehliadača.
yt-remote-connected-devices yt-remote-device-idTieto marketingové cookies využíva Google v rámci služby YouTube na uchovávanie zvolených nastavení používateľovho prehrávača využívaného pri prehrávaní vložených videí.Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.
botmedia-session-startIde o cookie súbor, ktorý používa widget o corona informáciách integrovaný do našej webstránky spoločnosťou Botmedia (https://bot.media/privacy)Trvalé, resp. až do vymazania cookies z prehliadača a zamedzenia ich ukladaniu.

Google Analytics

Služba Google Analytics je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutná pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Hnutie OĽANO pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nemôže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google, ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažúcej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.prednostovia.sk. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto platforiem (ako napr. Facebook, Google, Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Zodpovedáme iba za naše vlastné aktivity na týchto platformách, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia. 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže OĽANO využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí.

V zmysle judikatúry Súdneho dvoru EÚ vo veci C‑210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH sme prevádzkovateľom v zmysle GDPR vo vzťahu k nasledovným profilom na sociálnych sieťach alebo médiách:

https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti/

https://www.instagram.com/obycajniludia/

https://www.youtube.com/channel/UCrZhAuMnMegjYMaq4obRm2A

Facebook a Instagram

Vaše osobné údaje spracúvame ako samostatný prevádzkovateľ iba v rozsahu kontroly nad našim oficiálnym Facebook a Instagram účtom uvedeným vyššie.

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, resp. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook / Instagram alebo podľa tlačidla „like“(„páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“
(páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. OĽANO Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php. Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („page insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje hnutie OĽANO s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurement and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools,https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

YouTube

Vaše osobné údaje spracúvame ako samostatný prevádzkovateľ iba v rozsahu kontroly nad našim oficiálnym Youtube kanálom uvedeným vyššie.

Do ponuky našej webovej stránky máme zaradené videá spracúvané YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ktorá patrí do skupiny Google LLC1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA (ďalej len „YouTube“). Tieto videá sú uložené na lokalite www.youtube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Návštevou našej webovej stránky dostáva YouTube informáciu, že ste vyvolali niektorú podstránku našej webovej stránky. YouTube ukladá o vás získané údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Údaje sa prenášajú nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský profil, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo na neexistencii používateľského účtu.

Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Hodnotenie používateľského profilu sa uskutočňuje aj pre neprihlásených používateľov, predovšetkým za účelom poskytovania vhodnej reklamy a na to, aby boli aj ostatní používatelia YouTube informovaní o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na YouTube. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany YouTube nemá OĽANO žiadny vplyv a pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa Vašej ochrany osobných údajov môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy alebo si môžete Vaše práva spojené s ochranou súkromia a osobných údajov uplatňovať priamo voči YouTube cez odkaz tu: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=sk&p=privacy_guidelines


[1] V prípade spracúvania aj osobitných kategórií osobných údajov týkajúcich sa politických názorov sa vyžaduje výslovný súhlas dotknutej osoby podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

[2] Podčiarknuté časti textu predstavujú spracovateľské činnosti / operácie / oblasti, ktoré sú vykonávané v rámci sledovaných oprávnených záujmov.