Stanovy

STANOVY
politického hnutia s názvom SLOVENSKO

 

Článok I.
Názov a sídlo politického hnutia

Názov politického hnutie je „SLOVENSKO“ (ďalej len „hnutie“). Skratka hnutia je „SLOVENSKO“.

Článok II.
Program a ciele činnosti hnutia

Hnutie má tento program a tieto ciele činnosti:

  1. ochrana a podpora rodiny ako základného piliera spoločnosti,
  2. posilnenie vplyvu občanov pri správe vecí verejných,
  3. Slovensko – rozumne a ľudsky spravovaný štát,
  4. sebavedomé a suverénne Slovensko v Európe,
  5. oddelenie politickej moci od verejnej správy,
  6. skutočná rovnosť pred zákonom,
  7. znižovanie verejného dlhu,
  8. aktívny boj proti korupcii.

Článok III.
Vznik členstva

 1. Členom hnutia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a občan iného štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a zaviaže sa dodržiavať tieto stanovy a program hnutia
 2. O prijatí za člena hnutia rozhoduje predseda hnutia alebo predsedníctvo hnutia na základe písomnej prihlášky.
 3. Prihláška musí okrem mena a priezviska, dátumu narodenia, bydliska, vzdelania a zamestnania záujemcu o členstvo obsahovať aj:
  1. čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v hnuté vyžaduje zákon a tieto stanovy,
  2. čestné vyhlásenie o skutočnostiach potrebných na posúdenie jeho politickej a občianskej bezúhonnosti.
 4. Členstvo v hnutí vzniká dňom rozhodnutia predsedu hnutia alebo predsedníctva hnutia.
 5. Prvými členmi hnutia sú všetci členovia prípravného výboru.

Článok IV.
Práva a povinnosti člena hnutia

 1. Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti hnutia vrátane práva:
  1. voliť a byť volený alebo menovaný do funkcií v hnutí spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
  2. uchádzať sa o kandidatúru za hnutie na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci,
  3. predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu hnutia a podávať pripomienky k činnosti orgánov hnutia,
  4. ukončiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami.
 2. Člen je povinný:
  1. dodržiavať stanovy a program hnutia a rešpektovať uznesenia jeho orgánov,
  2. zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal,
  3. oznamovať predsedovi hnutia alebo ním poverenej osobe všetky zmeny údajov uvedených v prihláške za člena,
  4. neposkytovať dôverné informácie o hnutí tretím osobám,
  5. neohrozovať záujmy hnutia alebo plnenie jeho programu.
 3. Člen je povinný počas trvania členstva konať tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť hnutia a aby svojou činnosťou dodržiaval program a ciele hnutia, ku ktorým sa členstvom prihlásil a ktorých naplneniu bude napomáhať.

Článok V.
Sympatizanti hnutia a ich práva a povinnosti

 1. Sympatizantom hnutia sa môže stať občan Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý dovŕšil 18 rokov, ak sú mu blízke hodnoty, program a ciele hnutia a chce sa na ich podporovaní a rozvíjaní aktívne podieľať.
 2. Sympatizant má právo zúčastňovať sa na činnosti hnutia, vrátane práva:
  1. uchádzať sa o kandidatúru za hnutie na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci,
  2. predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu hnutia a podávať pripomienky k činnosti orgánov hnutia.
 3. Sympatizant je povinný:
  1. zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal,
  2. neposkytovať dôverné informácie o hnutí tretím osobám,
  3. neohrozovať záujmy hnutia alebo plnenie jeho programu.
 4. Sympatizant je povinný konať tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť hnutia a aby svojím správaním alebo činnosťou dodržiaval program a ciele hnutia.

Článok VI.
Zánik členstva

 1. Členstvo v hnutí zaniká:
  1. smrťou člena,
  2. stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie; to neplatí, ak došlo k strate druhého alebo ďalšieho občianstva a členovi hnutia zostalo zachované občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
  3. dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
  4. ohlásením skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
  5. doručením písomného oznámenia člena predsedovi hnutia o vystúpení z hnutia,
  6. vylúčením.
 2. Člen môže byť z hnutia vylúčený, ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje pri vyplnení prihlášky za člena hnutia,
  3. porušuje stanovy hnutia,
  4. svojím konaním poškodzuje dobré meno hnutia.
 3. O vylúčení člena hnutia rozhoduje predseda hnutia alebo predsedníctvo hnutia. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne odôvodnené a doručené členovi hnutia. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen písomne odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia rozhodcovskej komisii. Rozhodcovská komisia rozhodne s konečnou platnosťou najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania podľa predchádzajúcej vety.

 

Orgány hnutia

Článok VII.
Snem

 1. Najvyšším orgánom hnutia je snem.
 2. Členmi snemu sú všetci členovia hnutia okrem tých, ktorým bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Snem musí mať najmenej 27 členov.
 3. Na rokovaní snemu sa zúčastňujú aj pozvaní sympatizanti a iné prizvané osoby; tieto osoby však nemajú hlasovacie právo.
 4. Snem:
  1. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľuje program hnutia na návrh predsedníctva hnutia,
  3. volí a odvoláva predsedu hnutia; zvolenie člena hnutia za predsedu hnutia znamená, že tento člen je zároveň zvolený za člena predsedníctva hnutia,
  4. volí a odvoláva dve tretiny členov predsedníctva hnutia vrátane predsedu hnutia,
  5. volí a odvoláva členov rozhodcovskej komisie a revíznej komisie,
  6. rozhoduje o dobrovoľnom zrušení hnutia,
  7. rozhoduje o zlúčení hnutia s inou politickou stranou alebo politickým hnutím,
  8. poveruje iné orgány hnutia plnením úloh.
 5. Snem je uznášaniaschopný, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov snemu. Každý člen snemu má pri hlasovaní jeden hlas. Člen snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovskej komisie alebo revíznej komisie.
 6. Snem sa schádza najmenej raz do roka. Snem zvoláva predseda hnutia. Predseda hnutia zvolá snem vždy, ak:
  1. ho o to písomne požiada najmenej tretina členov snemu, a to k dátumu uvedenom v tejto žiadosti, inak do 30 dní odo dňa jej doručenia,
  2. hrozí, že počet členov niektorého z orgánov hnutia klesne pod zákonom stanovenú minimálnu hranicu,
  3. sa niektorý z orgánov hnutia stane nefunkčným,
  4. ide o potvrdenie uznesenia predsedníctva hnutia podľa Čl. X ods. 7.
 7. Ak tieto stanovy neurčujú inak, snem rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov snemu alebo ak zaň v prípade rovnosti hlasov hlasuje predseda hnutia. Žiadne uznesenie snemu nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná; ak je vec sporná, rozhoduje o tom rozhodcovská komisia.
 8. Na zvolenie a odvolanie predsedu hnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov snemu. Dvojtretinová väčšina prítomných členov snemu sa vyžaduje aj potvrdenie uznesenia predsedníctva hnutia podľa Čl. X ods. 7.
 9. Snem môže na návrh ktoréhokoľvek člena hnutia odvolať predsedu hnutia,  ním zvoleného člena predsedníctva hnutia, člena rozhodcovskej komisie alebo člena revíznej komisie aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
 10. Zo zasadnutia snemu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje ten, kto snem zvolal. Podrobnosti ustanovení Rokovací poriadok snemu.
 11. Snem hnutia sa z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže konať aj na diaľku. Podrobnosti o hlasovaní snemu na diaľku ustanoví Rokovací poriadok snemu.

Článok VIII.
Predseda hnutia

 1. Predseda hnutia je štatutárny orgán hnutia, ktorý riadi politickú činnosť hnutia a je oprávnený konať v mene hnutia vo všetkých veciach, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Predseda hnutia menuje tajomníka hnutia.
 2. Predseda hnutia je volený snemom na štyri roky. Opätovná voľba je možná. Predseda hnutia nemôže byť štatutárnym orgánom hnutia ani členom iného orgánu hnutia, ak mu takéto obmedzenie bolo uložené rozhodnutím súdu.
 3. Predseda hnutia sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to prostredníctvom písomného oznámenia o odstúpení zaslaného predsedovi rozhodcovskej komisie. Odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia; štatutárnym orgánom hnutia však zostáva naďalej, a to až do vykonania zápisu zmeny v osobe štatutárneho orgánu hnutia v registri strán.
 4. Predseda hnutia:
  1. rozhoduje o prijatí za člena hnutia a o jeho vylúčení,
  2. zvoláva a vedie zasadnutie snemu,
  3. zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva hnutia,
  4. menuje jednu tretinu členov predsedníctva a odvoláva tých, ktorých menoval,
  5. menuje jedného podpredsedu hnutia z členov predsedníctva a odvoláva toho, ktorého menoval,
  6. menuje a odvoláva generálneho manažéra hnutia z členov hnutia,
  7. menuje a odvoláva tajomníka hnutia z členov hnutia,
  8. predkladá návrh kandidátov hnutia na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci na schválenie predsedníctvu hnutia,
  9. zastupuje hnutie navonok.
 5. Predseda hnutia zodpovedá za svoju činnosť snemu.

Článok IX.
Podpredsedovia hnutia

 1. Hnutie má troch podpredsedov, ktorí sú zároveň členmi predsedníctva. Jedného podpredsedu hnutia menuje a odvoláva predseda a dvoch podpredsedov hnutia volí a odvoláva predsedníctvo hnutia.
 2. Funkčné obdobie podpredsedu hnutia je dva roky.
 3. Podpredseda hnutia:
  1. zastupuje hnutie navonok i dovnútra v rozsahu, v akom ho poverí predseda hnutia,
  2. koordinuje vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity hnutia,
  3. je zodpovedný za zostavenie programu hnutia v oblasti zverenej predsedom hnutia,
  4. plní úlohy, ktorými bol poverený snemom hnutia, predsedom hnutia alebo predsedníctvom hnutia,
 4. Podpredseda hnutia sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov.

Článok X.
Predsedníctvo hnutia a generálny manažér hnutia

 1. Výkonným orgánom hnutia je predsedníctvo hnutia.
 2. Predsedníctvo hnutia tvorí predseda volený snemom, traja členovia hnutia menovaní predsedom hnutia a päť ďalších členov hnutia volených snemom. Funkcia člena predsedníctva hnutia je nezlučiteľná s funkciou člena rozhodcovskej komisie alebo člena revíznej komisie. Členom predsedníctva hnutia nemôže byť osoba, ktorej bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Na čele predsedníctva hnutia je predseda hnutia a v prípade jeho neprítomnosti určený podpredseda hnutia.
 3. Členovia predsedníctva hnutia sú volení alebo menovaní na dva roky okrem predsedu a podpredsedov hnutia, ktorí sú členmi predsedníctva hnutia počas celého svojho funkčného obdobia. Opätovná voľba je možná.
 4. Člen predsedníctva hnutia sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to prostredníctvom písomného oznámenia odstúpenia zaslaného predsedovi hnutia; odstúpenie predsedu hnutia podľa Čl. VIII ods. 3 znamená zároveň vzdanie sa funkcie člena predsedníctva hnutia. Odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia.
 5. Predsedníctvo hnutia najmä:
  1. predkladá program hnutia na schválenie snemu hnutia,
  2. pripravuje materiály na rokovanie snemu,
  3. schvaľuje kandidátov hnutia na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci na návrh predsedu,
  4. rozhoduje o prijatí za členov hnutia a o jeho vylúčení,
  5. vedie evidenciu členov hnutia,
  6. rozhoduje o dôležitých záležitostiach hnutia, ak nie sú príslušnými právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu hnutia,
  7. volí a odvoláva dvoch podpredsedov hnutia z členov predsedníctva hnutia.
 6. Predsedníctvo hnutia je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Predsedníctvo hnutia rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov alebo ak zaň v prípade rovnosti hlasov hlasuje predseda hnutia. Žiadne uznesenie predsedníctva hnutia nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná; ak je vec sporná, rozhoduje o tom rozhodcovská komisia.
 7. Predseda hnutia môže pozastaviť výkon uznesenia predsedníctva hnutia, ak sa domnieva, že je pre hnutie nevýhodné; v takom prípade musí do 30 dní zvolať snem, ktorému predloží pozastavené uznesenie na potvrdenie. Účinnosť snemom potvrdeného uznesenia predsedníctva hnutia nemožno pozastaviť.
 8. Predsedníctvo hnutia za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 9. Zo zasadnutia predsedníctva hnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda hnutia. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok predsedníctva hnutia.
 10. Hnutie zriaďuje pozíciu generálneho manažéra hnutia, ktorého určí predseda hnutia. Generálny manažér hnutia môže určiť svojho zástupcu počas svojej neprítomnosti a poveriť ho riadením vo vymedzenom úseku pôsobnosti.
 11. Na návrh tajomníka hnutia alebo člena hnutia môže snem schváliť zapisovateľa a skrutátora na sneme.

Článok XI.
Regionálne štruktúry hnutia

 1. Ustanovujú sa regionálne štruktúry spravidla na základe územnej pôsobnosti okresov. Regionálne štruktúry hnutia tvoria regionálny tím a okresní koordinátori. Okresný koordinátor môže mať v pôsobnosti aj viac okresov.
 2. Financovanie a rámec fungovania regionálnych štruktúr v rámci hnutia stanoví predsedníctvo hnutia.

Článok XII.
Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia je zmierovací orgán hnutia.
 2. Rozhodcovská komisia má troch členov volených snemom. Člen rozhodcovskej komisie nemôže byť osoba, ktorej bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Členovia rozhodcovskej komisie si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.
 3. Členovia rozhodcovskej komisie sú volení na dva roky. Opätovná voľba je možná.
 4. Člen rozhodcovskej komisie sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to tak, že svoje odstúpenie písomne oznámi predsedovi hnutia; odstúpenie sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia.
 5. Rozhodcovská komisia:
  1. rozhoduje spory v rámci hnutia,
  2. dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov, ako aj všetkých vnútorných predpisov pri činnosti hnutia,
  3. je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena hnutia voči jeho vylúčeniu z hnutia.
 6. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Ak nejde o prípad uvedený v odseku 5 písm. c), rozhodcovská komisia rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. V prípadoch uvedených v odseku 5 písm. c) prijíma rozhodcovská komisia rozhodnutie, ktoré musí doručiť dotknutému členovi hnutia; toto rozhodnutie je konečné, obsahuje odôvodnenie a poučenie o opravných prostriedkoch a na jeho schválenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov rozhodcovskej komisie.
 7. Rozhodcovská komisia je povinná priebežne informovať predsedníctvo hnutia o zistených nedostatkoch a predkladať návrhy a odporúčania na ich odstránenie. Na žiadosť snemu, predsedu hnutia alebo predsedníctvu hnutia je rozhodcovská komisia povinná v lehote nimi určenej zaujať v požadovanej veci stanovisko.
 8. Všetky orgány hnutia a ich členovia sú povinní na požiadanie poskytnúť rozhodcovskej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.
 9. Rozhodcovská komisia za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 10. Zo zasadnutia rozhodcovskej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok rozhodcovskej komisie.

Článok XIII.
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom hnutia.
 2. Revízna komisia má troch členov volených snemom. Členom revíznej komisie nemôže byť členom rozhodcovskej komisie. Členom revíznej komisie nemôže byť osoba, ktorej bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Členovia revíznej komisie si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.
 3. Členovia revíznej komisie sú volení na dva roky. Opätovná voľba je možná.
 4. Člen revíznej komisie sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to prostredníctvom písomného oznámenia odstúpenia zaslaného predsedovi hnutia; odstúpenie sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia.
 5. Revízna komisia:
  1. dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov hnutia,
  2. dohliada na nakladanie s majetkom hnutia,
  3. kontroluje osobnú evidenciu hnutia o príjmoch z pôžičiek a úverov,
  4. kontroluje osobitnú evidenciu hnutia týkajúcu sa darov a iných bezodplatných plnení,
  5. kontroluje evidenciu členov hnutia,
  6. kontroluje osobitnú evidenciu hnutia o prijatých členských príspevkoch.
 6. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Revízna komisia rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.
 7. Revízna komisia je povinná priebežne informovať predsedníctvo hnutia o zistených nedostatkoch a predkladať návrhy a odporúčania na ich odstránenie. Na žiadosť snemu, predsedu hnutia alebo predsedníctva hnutia je revízna komisia povinná v lehote nimi určenej zaujať v požadovanej veci stanovisko.
 8. Všetky orgány hnutia a ich členovia sú povinní na požiadanie poskytnúť revíznej komisii pre jej činnosti potrebnú súčinnosť.
 9. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 10. Zo zasadnutia revíznej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok revíznej komisie.

Článok XIV.
Zásady hospodárenia hnutia

 1. Hnutie hospodári v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami.
 2. Hnutie vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v súlade s platnými právnymi predpismi hnutia.
 3. Príjmy hnutia a majetok hnutia tvoria členské príspevky, dary a iné bezodplatné plnenia od fyzických osôb a právnických osôb, príjmy z predaja alebo prenájmu majetku hnutia, príjmy z dedičstva, úroky z bankových vkladov hnutia, podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností, výnosy z verejne obchodovateľných cenných papierov, pôžičky a úvery, príspevky zo štátneho rozpočtu a iné príjmy z právnych vzťahov a plnení podľa osobitných predpisov.
 4. Výdavky hnutia sú náklady spojené s činnosťou hnutia, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 5. Všetky orgány hnutia sú povinné dbať o to, aby majetok hnutia bol využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s právnymi predpismi a so stanovami. Dar poskytnutý hnutiu na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu.
 6. Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia hnutia za záväzky hnutia ani nezodpovedajú ani neručia. Hnutie nesmie vo vlastnom mene podnikať a uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.

Článok XV.
Zánik hnutia a spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

 1. Hnutie zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz hnutia z registra strán. Zániku hnutia predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 2. Hnutie sa ruší:
  1. dobrovoľným zrušením,
  2. zlúčením s inou stranou alebo hnutím,
  3. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  4. právoplatným rozhodnutím súdu,
  5. z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 3. Po zrušení hnutia môžu jeho orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením hnutia.
 4. Predseda hnutia v prípade dobrovoľného zrušenia hnutia s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a o výške jeho odmeny.
 5. Majetkový zostatok, v prípade zrušenia hnutia, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem hnutia.

Článok XVI.
Konanie v mene hnutia

 1. V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne štatutárny orgán hnutia, ktorým je predseda hnutia, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
 2. Iná osoba ako predseda hnutia môže v mene hnutia robiť právne úkony, iba ak ju na to v presne určenom rozsahu písomne splnomocní predseda hnutia alebo ak to vyplýva z internej smernice hnutia alebo ak to vyplýva z Podpisového poriadku hnutia schváleného predsedníctvom.

Článok XVII.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Ak na základe týchto stanov budú zriadené organizačné jednotky, tieto nemôžu bez súhlasu predsedu hnutia nadobúdať majetok, hospodáriť s ním, ani s ním inak nakladať. Rovnako to platí o iných majetkových právach. Ak nie je v týchto stanovách ustanovené inak, organizačné jednotky nemôžu v mene hnutia konať ani hnutie zaväzovať, ak na to nedá predseda hnutia súhlas.
 2. Zrušujú sa stanovy hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), číslo registrácie hnutia OVVS 3-2011/028521, zaregistrované dňa 11. 11. 2011, v znení Dodatku č. 1 k týmto stanovám (zmena stanov pod por. č. 1) zo dňa 03. 12. 2015 a Dodatku č. 2 k týmto stanovým (zmena stanov pod por. č. 2) zo dňa 07. 08. 2017.