Stanovy

STANOVY
politického hnutia s názvom
OBYČAJNÍ ĽUDIA A PRIATELIA (OĽANO),
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGZAR SZÍVEK

Článok I
Názov a sídlo politického hnutia

Názov politického hnutia je „OBYČAJNÍ ĽUDIA A PRIATELIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGZAR SZÍVEK“ (ďalej len „hnutie“). Skratka hnutia je
„OĽANO A PRIATELIA“.

Článok II
Program a ciele činnosti hnutia

 1. Hnutie má tento program a tieto ciele činnosti:
  • ochrana a podpora rodiny ako základného piliera spoločnosti,
  • posilnenie vplyvu občanov pri správe vecí verejných,
  • Slovensko – rozumne a ľudsky spravovaný štát,
  • sebavedomé a suverénne Slovensko v Európe,
  • oddelenie politickej moci od verejnej správy,
  • skutočná rovnosť pred zákonom,
  • znižovanie verejného dlhu,
  • aktívny boj proti korupcii.

Článok III
Vznik členstva

 1. Členom hnutia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a zaviaže sa dodržiavať tieto stanovy a program hnutia.
 2. O prijatí za člena hnutia rozhoduje predseda hnutia alebo predsedníctvo hnutia
  na základe písomnej prihlášky.
 3. Prihláška musí okrem mena a priezviska, dátumu narodenia, bydliska, vzdelania a zamestnania záujemcu o členstvo obsahovať aj:
  • čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v hnutí vyžaduje zákon a tieto stanovy,
  • čestné vyhlásenie o skutočnostiach potrebných na posúdenie jeho politickej a občianskej bezúhonnosti.
 4. Členstvo v hnutí vzniká dňom rozhodnutia predsedu hnutia alebo predsedníctva hnutia.
 5. Prvými členmi hnutia sú všetci členovia prípravného výboru.

Článok IV
Práva a povinnosti člena hnutia

 1. Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti hnutia, vrátane práva:
  • voliť a byť volený alebo menovaný do funkcií v hnutí spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
  • uchádzať sa o kandidatúru za hnutie na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci,
  • predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu hnutia a podávať pripomienky k činnosti orgánov hnutia,
  • ukončiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami.
 2. Člen je povinný:
  • dodržiavať stanovy a program hnutia a rešpektovať uznesenia jeho orgánov,
  • zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal,
  • oznamovať predsedovi hnutia alebo ním poverenej osobe všetky zmeny údajov uvedených v prihláške za člena,
  • neposkytovať dôverné informácie o hnutí tretím osobám,
  • neohrozovať záujmy hnutia alebo plnenie jeho programu.
 3. Člen je povinný počas trvania členstva konať tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť hnutia a tak, aby sa svojím správaním alebo činnosťou dodržiaval program a ciele hnutia, ku ktorým sa svojím členstvom prihlásil a ktorých naplnenie bude napomáhať.

Článok V
Sympatizanti hnutia a ich práva a povinnosti

 1. Sympatizantom hnutia sa môže stať občan Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý dovŕšil 18 rokov, ak sú mu blízke hodnoty, program a ciele hnutia a chce sa na ich podporovaní a rozvíjaní aktívne podieľať.
 2. Sympatizant má právo zúčastňovať sa na činnosti hnutia, vrátane práva:
  • uchádzať sa o kandidatúru za hnutie na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci,
  • predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu hnutia a podávať pripomienky k činnosti orgánov hnutia.
 3. Sympatizant je povinný:
  • zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal,
  • neposkytovať dôverné informácie o hnutí tretím osobám,
  • neohrozovať záujmy hnutia alebo plnenie jeho programu.
 4. Sympatizant je povinný konať tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť hnutia a tak, aby sa svojím správaním alebo činnosťou dodržiaval program a ciele hnutia.

Článok VI
Zánik členstva

 1. Členstvo v hnutí zaniká:
  • smrťou člena,
  • stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie; to neplatí, ak došlo k strate druhého alebo ďalšieho občianstva a členovi hnutia zostalo zachované občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
  • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
  • ohlásením skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
  • doručením písomného oznámenia člena predsedovi hnutia o vystúpení z hnutia,
  • vylúčením.
 2. Člen môže byť z hnutia vylúčený, ak:
  • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  • uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje pri vyplnení prihlášky za člena hnutia,
  • porušuje stanovy hnutia,
  • svojím konaním poškodzuje dobré meno hnutia.
 3. O vylúčení člena hnutia rozhoduje predseda hnutia alebo predsedníctvo hnutia. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne odôvodnené a doručené členovi.
  Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen písomne odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia rozhodcovskej komisii. Rozhodcovská komisia rozhodne s konečnou platnosťou najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania podľa predchádzajúcej vety.

Orgány hnutia

Článok VII
Snem

 1. Najvyšším orgánom hnutia je snem.
 2. Členmi snemu sú všetci členovia hnutia okrem tých, ktorým bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Snem musí mať najmenej 27 členov.
 3. Na rokovaní snemu sa zúčastňujú aj pozvaní sympatizanti a iné prizvané osoby; tieto osoby však nemajú hlasovacie právo.
 4. Snem:
  • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  • schvaľuje program hnutia na návrh predsedníctva hnutia,
  • volí a odvoláva predsedu hnutia; zvolenie člena hnutia za predsedu hnutia znamená, že tento člen je zároveň zvolený za člena predsedníctva hnutia,
  • volí a odvoláva dve tretiny členov predsedníctva hnutia vrátane predsedu hnutia,
  • volí a odvoláva členov rozhodcovskej komisie a revíznej komisie,
  • rozhoduje o dobrovoľnom zrušení hnutia,
  • rozhoduje o zlúčení hnutia s inou politickou stranou alebo politickým hnutím,
  • poveruje iné orgány hnutia plnením úloh.
 5. Snem je uznášaniaschopný, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov snemu. Každý člen snemu má pri hlasovaní jeden hlas. Člen snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovskej komisie alebo revíznej komisie.
 6. Snem sa schádza najmenej raz do roka. Snem zvoláva predseda hnutia. Predseda hnutia zvolá snem vždy, ak:
  • a) ho o to písomne požiada najmenej tretina členov snemu, a to k dátumu uvedenom v tejto žiadosti, inak do 30 dní odo dňa jej doručenia,
  • b) hrozí, že počet členov niektorého z orgánov hnutia klesne pod zákonom stanovenú minimálnu hranicu,
  • c) sa niektorý z orgánov hnutia stane nefunkčným,
  • d) ide o potvrdenie uznesenia predsedníctva hnutia podľa Čl. IX ods. 7.
 7. Ak tieto stanovy neurčujú inak, snem rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov snemu alebo ak zaň v prípade rovnosti hlasov hlasuje predseda hnutia. Žiadne uznesenie snemu nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná; ak je vec sporná, rozhoduje o tom rozhodcovská komisia.
 8. Na zvolenie a odvolanie predsedu hnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov snemu. Dvojtretinová väčšina prítomných členov snemu sa vyžaduje aj na potvrdenie uznesenia predsedníctva hnutia podľa Čl. IX ods. 7.
 9. Snem môže na návrh ktoréhokoľvek člena hnutia odvolať predsedu hnutia, ním zvoleného člena predsedníctva hnutia, člena rozhodcovskej komisie alebo člena revíznej komisie aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.
 10. Zo zasadnutia snemu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje ten, kto snem zvolal. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok snemu.

Článok VIII
Predseda hnutia

 1. Predseda hnutia je štatutárnym orgánom hnutia, ktorý riadi politickú činnosť hnutia a je oprávneným konať v mene hnutia vo všetkých veciach, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
 2. Predseda hnutia je volený snemom na štyri roky. Opätovná voľba je možná. Predseda hnutia nemôže byť štatutárnym orgánom hnutia ani členom iného orgánu hnutia, ak mu takéto obmedzenie bolo uložené rozhodnutím súdu.
 3. Predseda hnutia sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to tak, že svoje odstúpenie písomne oznámi predsedovi rozhodcovskej komisie. Odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia; štatutárnym orgánom hnutia však zostáva naďalej, a to až do vykonania zápisu zmeny v osobe štatutárneho orgánu hnutia v registri strán.
 4. Predseda hnutia:
  • rozhoduje o prijatí za člena hnutia a o jeho vylúčení,
  • zvoláva a vedie zasadnutia snemu,
  • zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva hnutia,
  • menuje jednu tretinu členov predsedníctva hnutia a odvoláva tých, ktorých menoval,
  • predkladá návrh kandidátov hnutia na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci na schválenie predsedníctvu hnutia,
  • zastupuje hnutie navonok.
 5. Predseda hnutia zodpovedá za svoju činnosť snemu.

Článok IX
Predsedníctvo hnutia

 1. Výkonným orgánom hnutia je predsedníctvo hnutia.
 2. Predsedníctvo hnutia tvorí predseda hnutia volený snemom, 3 členovia hnutia menovaní predsedom hnutia a 5 ďalších členov hnutia volených snemom. Funkcia člena predsedníctva hnutia je nezlučiteľná s funkciou člena rozhodcovskej komisie alebo člena revíznej komisie. Členom predsedníctva hnutia nemôže byť osoba, ktorej bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Na čele predsedníctva hnutia je predseda hnutia.
 3. Členovia predsedníctva hnutia sú volení alebo menovaní na 1 rok okrem predsedu hnutia, ktorý je členom predsedníctva hnutia počas celého svojho funkčného obdobia. Opätovná voľba je možná.
 4. Člen predsedníctva hnutia sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to tak, že svoje odstúpenie písomne oznámi predsedovi hnutia; odstúpenie predsedu hnutia podľa Čl. VIII ods. 3 znamená zároveň vzdanie sa funkcie člena predsedníctva hnutia. Odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia.
 5. Predsedníctvo hnutia najmä:
  • predkladá program hnutia na schválenie snemu hnutia,
  • pripravuje materiály na rokovanie snemu,
  • schvaľuje kandidátov hnutia na volené a menované funkcie v orgánoch verejnej moci na návrh predsedu hnutia,
  • rozhoduje o prijatí za člena hnutia a o jeho vylúčení,
  • vedie evidenciu členov hnutia,
  • rozhoduje o dôležitých záležitostiach hnutia, ak nie sú príslušnými právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu hnutia.
 6. Predsedníctvo hnutia je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo hnutia rozhoduje uznesením,
  na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov alebo
  ak zaň v prípade rovnosti hlasov hlasuje predseda hnutia. Žiadne uznesenie predsedníctva hnutia nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná; ak je vec sporná, rozhoduje o tom rozhodcovská komisia.
 7. Predseda hnutia môže pozastaviť výkon uznesenia predsedníctva hnutia, ak sa domnieva, že je pre hnutie nevýhodné; v takom prípade musí do 30 dní zvolať snem, ktorému predloží pozastavené uznesenie na potvrdenie. Účinnosť snemom potvrdeného uznesenia predsedníctva hnutia nemožno pozastaviť.
 8. Predsedníctvo hnutia za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 9. Zo zasadnutia predsedníctva hnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda hnutia. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok predsedníctva hnutia.

Článok X
Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia je zmierovací orgán hnutia.
 2. Rozhodcovská komisia má troch členov volených snemom. Člen rozhodcovskej komisie nemôže byť členom revíznej komisie. Členom rozhodcovskej komisie nemôže byť osoba, ktorej bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Členovia rozhodcovskej komisie si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.
 3. Členovia rozhodcovskej komisie sú volení na dva roky. Opätovná voľba je možná.
 4. Člen rozhodcovskej komisie sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to tak, že svoje odstúpenie písomne oznámi predsedovi hnutia; odstúpenie sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia.
 5. Rozhodcovská komisia:
  • rozhoduje spory v rámci hnutia,
  • dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov, ako aj všetkých vnútorných predpisov pri činnosti hnutia,
  • je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena hnutia voči jeho vylúčeniu z hnutia.
 6. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Ak nejde o prípad uvedený v odseku 5 písm. c), rozhodcovská komisia rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. V prípadoch uvedených v odseku 5 písm. c) prijíma rozhodcovská komisia rozhodnutie, ktoré sa musí doručiť dotknutému členovi hnutia; toto rozhodnutie je konečné, obsahuje odôvodnenie a poučenie o opravných prostriedkoch a na jeho schválenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov rozhodcovskej komisie.
 7. Rozhodcovská komisia je povinná priebežne informovať predsedníctvo hnutia o zistených nedostatkoch a predkladať návrhy a odporúčania na ich odstránenie.
  Na žiadosť snemu, predsedu hnutia alebo predsedníctva hnutia je rozhodcovská komisia povinná v lehote nimi určenej zaujať v požadovanej veci stanovisko.
 8. Všetky orgány hnutia a ich členovia sú povinní na požiadanie poskytnúť rozhodcovskej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.
 9. Rozhodcovská komisia za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 10. Zo zasadnutia rozhodcovskej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok rozhodcovskej komisie.

Článok XI
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom hnutia.
 2. Revízna komisia má troch členov volených snemom. Člen revíznej komisie nemôže byť členom rozhodcovskej komisie. Členom revíznej komisie nemôže byť osoba, ktorej bolo rozhodnutím súdu uložené takéto obmedzenie. Členovia revíznej komisie si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.
 3. Členovia revíznej komisie sú volení na dva roky. Opätovná voľba je možná.
 4. Člen revíznej komisie sa môže vzdať svojej funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to tak, že svoje odstúpenie písomne oznámi predsedovi hnutia; odstúpenie sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni doručenia takéhoto oznámenia.
 5. Revízna komisia:
  • dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov hnutia,
  • dohliada na nakladanie s majetkom hnutia,
  • kontroluje osobitnú evidenciu hnutia o príjmoch z pôžičiek a úverov,
  • kontroluje osobitnú evidenciu hnutia týkajúcu sa darov a iných bezodplatných plnení,
  • kontroluje evidenciu členov hnutia,
  • kontroluje osobitnú evidenciu hnutia o prijatých členských príspevkoch.
 6. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Revízna komisia rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.
 7. Revízna komisia je povinná priebežne informovať predsedníctvo hnutia o zistených nedostatkoch a predkladať návrhy a odporúčania na ich odstránenie. Na žiadosť snemu, predsedu hnutia alebo predsedníctva hnutia je revízna komisia povinná v lehote nimi určenej zaujať v požadovanej veci stanovisko.
 8. Všetky orgány hnutia a ich členovia sú povinní na požiadanie poskytnúť revíznej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.
 9. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 10. Zo zasadnutia revíznej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Podrobnosti ustanoví rokovací poriadok revíznej komisie.

Článok XII
Zásady hospodárenia hnutia

 1. Hnutie hospodári v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami.
 2. Hnutie vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi hnutia.
 3. Príjmy hnutia a majetok hnutia tvoria členské príspevky, dary a iné bez odplatné plnenia od fyzických osôb a právnických osôb, príjmy z predaja alebo prenájmu majetku hnutia, príjmy z dedičstva, úroky z bankových vkladov hnutia, podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností, výnosy z verejne obchodovateľných cenných papierov, pôžičky a úvery, príspevky zo štátneho rozpočtu a iné príjmy z právnych vzťahov a plnení podľa osobitných predpisov.
 4. Výdavkami hnutia sú náklady spojené s činnosťou hnutia, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 5. Všetky orgány hnutia sú povinné dbať o to, aby majetok hnutia bol využívaný
  čo najhospodárnejšie, v súlade s právnymi predpismi a so stanovami. Dar poskytnutý hnutiu na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu.
 6. Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia hnutia za záväzky hnutia ani nezodpovedajú, ani neručia. Hnutie nesmie vo vlastnom mene podnikať a uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.

Článok XIII
Zánik hnutia a spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

 1. Hnutie zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz hnutia z registra strán. Zániku hnutia predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo
  bez likvidácie.
 2. Hnutie sa ruší:
  • dobrovoľným zrušením,
  • zlúčením s inou stranou alebo hnutím,
  • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
   pre nedostatok majetku,
  • právoplatným rozhodnutím súdu,
  • z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 3. Po zrušení hnutia môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením hnutia.
 4. Predseda hnutia v prípade dobrovoľného zrušenia hnutia s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a o výške jeho odmeny.
 5. Majetkový zostatok, v prípade zrušenia hnutia, ktorý vyplynie z likvidácie majetku
  a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem hnutia.

Článok XIV
Konanie v mene hnutia

 1. V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia (štatutárny orgán) a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
 2. Iná osoba ako predseda hnutia môže v mene hnutia robiť právne úkony, iba ak ju na to v presne určenom rozsahu písomne splnomocní predseda hnutia.

Článok XV
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Ak na základe týchto stanov budú zriadené organizačné jednotky, tieto nemôžu bez súhlasu predsedu hnutia nadobúdať majetok, hospodáriť s ním, ani s ním inak nakladať. Rovnako to platí o iných majetkových právach. Ak nie je v týchto stanovách ustanovené inak, organizačné jednotky nemôžu v mene hnutia konať ani ju zaväzovať, ak na to nedá predseda hnutia súhlas.
 2. Zrušujú sa stanovy hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), číslo registrácie hnutia OVVS 3-2011/028521, zaregistrované dňa 11. 11. 2011, v znení Dodatku č. 1 k týmto stanovám (zmena stanov pod por. č. 1) zo dňa 03.12.2015 a Dodatku č. 2 k týmto stanovám (zmena stanov pod por. č. 2) zo dňa 07.08.2017.