Odstraňujeme nespravodlivosť pri kompenzáciách ŤZP

Životná úroveň osôb so zdravotným znevýhodnením je problémom, ktorému musí venovať pozornosť každá krajina. Zdravotné znevýhodnenie totiž človeka obmedzuje pri výkone niektorých povolaní ale tiež vytvára zvýšené náklady na nákup rôznych kompenzačných pomôcok, či osobnej starostlivosti. Tieto náklady sú pre jednotlivca často neúnosné, preto existuje mechanizmus štátnych príspevkov, vďaka ktorým sa tieto osoby môžu priblížiť bližšie k normálnemu životu.

„Prax nám však ukázala, že tento systém poskytovania kompenzačných príspevkov nie je v mnohých prípadoch nastavený správne. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP bol, a bohužiaľ stále sčasti je veľmi prísny, či interpretačne nejasný. Mám preto radosť, že sa mi spolu s kolegom Milanom Vetrákom, ktorý bol autorom veľkej časti tohto nápadu, podarilo presadiť zmenu, ktorá umožní využívať tieto príspevky aj ľuďom, ktorí by inak na ne nemali nárok,“ konštatuje Dominik Drdul (OĽANO).

Poslanci presadili rozšírenie zoznamu položiek, ktoré sa nezapočítavajú do maximálneho zákonného limitu, určujúceho nárok na tieto príspevky. Do majetku osoby sa na tento účel odteraz nebude započítavať majetok, ktorým nemôže osoba disponovať, pretože je na ňom uvalená ťarcha, ak osoba podnikne kroky k odstráneniu tejto ťarchy.

Do zákona sa tiež pridáva výnimka, ktorá oslobodzuje ľudí od povinnosti spätného vracania kompenzácií, pokiaľ v dobrej viere uviedli nesprávnu výšku majetku. „Táto povinnosť bola totiž v mnohých prípadoch likvidačná a pre nejasnosť zákona ukladaná rozdielne a nespravodlivo,“ zdôrazňuje Drdul.

Na odpustenie pohľadávky, ktorá spočíva v sume poskytnutého jednorazového alebo opakovaného peňažného príspevku, bude nutné podať žiadosť. Podanie je časovo obmedzené na dva mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona. Stanovujú sa tiež náležitosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky zo strany príslušného orgánu. Voči osobe s ŤZP, na ktorú sa vzťahuje odpustenie pohľadávky, sa tak neuplatňuje sankčný mechanizmus v podobe pozastavenia kompenzácií počas 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení kompenzácií.

Pozmeňovací návrh hovorí aj o tom, že ak osoba s ŤZP nemôže samostatne nakladať s majetkom, ktorý je súčasťou nevysporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, jej majetok bez ohľadu na to, či je zaťažený pohľadávkou, sa vôbec nezapočítava do hodnoty majetku na účely poskytnutia kompenzácií.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program