Poslanci hnutia OĽaNO podali v tomto volebnom období celkovo 235 návrhov zákonov

Zákon o politických stranách a politických hnutiach 
Zrušenie financovania politických strán a politických hnutí zo štátneho rozpočtu.

Zákon o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii)
Nový zákon efektívne chrániaci oznamovateľov korupcie

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami

Trestný zákon
Nová skutková podstatu trestného činu nevyplatenia faktúry (pre všetkých podnikateľov)

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Povinnosť predsedajúceho vykázať na návrh poslaneckého klubu z rokovacej miestnosti poslanca, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a súčasne vyzvať tohto poslanca na podrobenie sa vyšetreniu na zistenie alkoholu a iných návykových látok

Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Princíp jedného platu pri výkone viacerých verejných funkcií ( nadobudnutím ďalšej verejnej funkcie si bude môcť ponechať len jeden plat)

Ústava SR
Dopĺňa sa katalóg politických ústavných práv o právo na dobrú správu vecí verejných

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Povinnosť zverejňovať osobné údaje, najmä životopisné údaje a ďalšie informácie o osobách, ktoré sú vo verejnej funkcii, alebo sa o ňu uchádzajú.

Zákon o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu
Regulácia výberu a  odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, rovnako ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone takejto funkcie.

Ústava SR
Zrušenie 50 % kvóra potrebného na platnosť referenda

Zákon o obecnom zriadení
Sfunkčnenie referenda zrušením referendového kvóra potrebné na platnosť konania miestneho referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Odobratie dotácie v prípade, ak kontrolovaný subjekt odmietne spolupracovať s orgánmi oprávnenými na výkon kontroly a vládneho auditu a nepreukáže im listinnými dôkazmi účel použitia dotácie

Zákon o stavebnom sporení
Zvýšenie maximálne výšky štátnej prémie stavebného sporenia, a to zo sumy 66,39 EUR na sumu 100 EUR.

Zákon o protikomunistickom odboji
Zdanenie penzií štbákov a priznanie príspevku politickým väzňom

Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
Zmrazenie platov ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov na úroveň z roka 2011 a 2013

Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Príspevok rodičom na starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, ktoré nevzali do materskej školy

Zákon o hazardných hrách
Možnosť obce vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa obmedzí prevádzkovanie hazardných hier na danom území

Zákon o ochrane spotrebiteľa
Poskytnutie zvýšenej ochrany tým, ktorí sú v spotrebiteľských vzťahoch obzvlášť náchylní podľahnúť zavádzajúcim praktikám obchodníkov; sfunkčnenie procesu reklamácie; zníženie trov exekúcie

Zákon o dani z pridanej hodnoty
Posun splatnosti DPH dodávateľa za poskytnuté tovary alebo služby do času, kým mu odberateľ neuhradí celé plnenie v dohodnutej výške zahŕňajúce aj daň, ktorú je zo zákona povinný zaplatiť

Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zníženie DPH na potraviny na 10 % a zvýšenie dane z z príjmu pre regulované spoločnosti a banky na 39 %

Zákon o hazardných hrách 
Zavedenie prísnejších pravidiel pre hazardné hry tak, aby sa obmedzili negatívne následky ich hrania na životy hráčov a to:
– zvýšením povedomia hráčov o rizikách a o možnostiach liečby,
– znemožnením hrania osobám, pre ktoré hazardné hry predstavujú ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov,
– rozšírením sankcií za porušenie zákona o hazarde
– zriadením centrálneho registra exekúcii a zverejňovaním príjemcov dávok v hmotnej núdzi

Obchodný zákonník
Zamedzenie uprednostňovania určitých osôb pri vyplácaní faktúr alebo iných peňažných záväzkov, kde firmy zväčša uprednostňujú „veľkých hráčov“ pred malými živnostníkmi alebo podnikateľmi a to zavedením  povinnosti pre podnikateľov vyplácať si peňažné záväzky v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Povinnosť predávajúceho  prostredníctvom telefónu oznámiť už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom spôsob získania jeho telefónneho čísla, ako aj zákaz šíriť reklamu telefónom bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu reklamy (spotrebiteľa).

Trestný zákon
Zrušenie premlčania trestného stíhania a výkonu trestu trestného činu sexuálneho zneužívania, a to aj v prípade mladistvých páchateľov, a zároveň predĺžiť premlčanie trestného stíhania pri trestnom čine znásilnenia a trestnom čine sexuálneho násilia.

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Trestná zodpovednosť právnických osôb, druhy trestov a ochranných opatrení ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ak je obvinená právnická osoba.

Zákonník práce
Možnosť zamestnávateľa aj zamestnanca rozhodnúť sa, či bude zamestnávateľ prispievať na  stravovanie zamestnancov gastro lístkami alebo tú istú sumu vyplatí zamestnancovi ako finančný príspevok

Zákon o ovzduší 
Ochrana občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Súčasne najmenej 20 obyvatelia budú môcť dať podnet na konanie Obvodnému úradu životného prostredia, ktorý bude môcť uložiť pokutu prevádzkovateľovi zdroja zápachu.

Zákon o hospodárení nezávislých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a financovaní ich činnosti 
Možnosť kandidovať nezávislým poslancom a zakotvenie absolútneho krúžku

Zákon o Tepelnej energetike
Možnosť zvoliť si výhodné dodávky tepla a výstavby vlastnej kotolne v bytovom dome

Zákon o ovzduší
Rozšírenie povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečistenia informovať verejnosť o koncentráciách znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia daným prevádzkovateľom na digitálnom zariadení umiestnenom na viditeľnom mieste.

Zákon o kultúrnom fonde
Vytvorenie Kultúrneho fondu a úprava jeho štruktúry a zdrojov príjmov.

Zákon o lesoch a o verejnom obstarávaní
Zmena priorít v lesohospodárskych postupoch – po prvýkrát komplexné vnímanie lesnej produkcie; zmena financovania lesných hospodárov.  Zvýšenie možnosti zapojenia malých a stredných podnikateľov v oblasti lesného hospodárstva nielen ako subdodávateľov, ale aj ako uchádzačov alebo záujemcov verejného obstarávania.

Zákon o volebnej kampani a zmene a doplnení zákona o politických stranách 
Úprava vedenia referendovej kampane pred konaním referenda

Ústava SR
Sfunkčnenie referenda. Na jeho platnosť bude postačovať účasť najmenej 20% oprávnených voličov

Zákon o tepelnej energetike
Odstránenie nedostatkov súčasnej úpravy, posilnenie ochrany práv vlastníkov nehnuteľností , rovnocenná ochrana súkromného vlastníctva a verejného záujmu. Umožnenie,  aby si vlastníci bytov  mohli zvoliť výhodné dodávky tepla.

Zákon o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov
Odškodnenie klientov nebankových subjektov

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
Informovanie rodičov, kde sa ich dieťa nachádza – najmä informácie o absencii a nedostavení sa do jaslí, predškolských zariadení škôl a školských zariadení. Zníženie rizika „zabudnutia dieťaťa“ v autách alebo obytných priestoroch.

Zákon o obecnom zriadení
Ďalšie podmienky týkajúce sa možnosti odčlenenia časti obce od obce.

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
Oslobodenie určitých skupín občanov od  povinnosti odpratávať sneh, ľad a iné nečistoty z chodníkov v obci. (osoby v dôchodkovom veku, osoby ťažko zdravotne postihnuté, invalidné osoby, osoby, ktoré sú vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností, avšak nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.)

Zákon o štátnej službe 
Stanovenie maximálneho veku na vykonávanie zamestnaní vo verejnej správe na 63 rokov.

Zákon o advokácii
Do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj inú právnu prax

Trestný zákon
Zrušenie premlčania trestného stíhania a výkonu trestu závažných trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži a proti iným právam a slobodám, sprísnenie podmienok ukladania trestu zákazu činnosti zahŕňajúcej priamy a pravidelný kontakt s deťmi za spáchanie vyššie uvedených trestných činov.

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Vyhotovovanie obrazovo-zvukových záznamov z rokovania poslancov NR SR a ich archivácia po dobu aspoň 1 roka

Zákon o ochrane nefajčiarov
Zákaz fajčenia v motorovom vozidle, v ktorom sa nachádza osoba mladšia ako 18 rokov.

Zákon o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon)
Možnosť finančnej podpory vo forme dotácie pre obyvateľa lazov prostredníctvom lazníckej obce alebo pre samotnú laznícku obec z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva.

Zákon podmienkach výkonu volebného práva
Zníženie vekovej hranice pasívneho volebného práva z 18 na 16 rokov

Zákon o Policajnom zbore 
Posilnenie postavenia a právomoci prezidenta Policajného zboru

Zákon o pozemkových spoločenstvách
Zabránenie prevodov podielov na tretie osoby bez oboznámenia ostatných spoluvlastníkov s týmto konaním,  limit pre drobenie podielov na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, zodpovednosť predsedu spoločenstva a jeho zástupcu za spôsobenú škodu.

Občiansky súdny poriadok
Zefektívnenie využívania nároku na náhradu pri odročení pojednávania a úprava sankcie za obštrukcie v konaní vo všetkých prípadoch, kedy sa účastník alebo jeho právny zástupca nedostaví na pojednávanie

Zákon o sociálnom poistení 
Odstránenie diskriminácie medzi vdovcami a vdovami

Zákon o sociálnom poistení
Odstránenie diskriminačného stavu v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov

Zákon o verejnom obstarávaní
Odhalenie reálnej vlastníckej štruktúry právnických osôb, ktoré  nadobúdajú verejné zdroje v kontexte verejného obstarávania, zdravotného poistenia, dotácií, eurofondov, prevodov majetku zo štátu a od orgánov samosprávy, či v rámci privatizácie národného majetku

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Možnosť pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov, ako aj pre žiakov samotných odmietnuť účasť na vyučovaní obsahujúcom sexuálne správanie alebo poznatky o eutanázii bez akejkoľvek sankcie a povinnosti si takúto hodinu nahrádzať na inom vyučovacom predmete.

Občiansky zákonník
Možnosť výberu nasporených finančných prostriedkov, z vkladných knižiek na doručiteľa

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Zavedenie povinného predmetu zdravotná výchova na základných školách a stredných školách

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
Zvýšenie kvality stravovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

O štátnom podniku
Zakotvenie nových princípov správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly  s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku a zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu

Obchodný zákonník
Povinnosť pre podnikateľov vyplácať si peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy, ktorou sa požaduje splnenie peňažného záväzku

Zákon o správnych poplatkoch
Výnimka z platenia vyšších správnych poplatkov za prvý zápis pre držiteľov motorového vozidla kategórie M1

Trestný zákon
Zavedenie skutkovej podstaty trestného činu nevyplatenia faktúry v rozsahu ceny práce len pre živnostníkov

Zákon o ochrane prírody a krajiny
Zlepšenie postavenia stráže prírody

Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Príspevok rodičom na starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, ktoré nevzali do materskej školy

Zákon o energetike
Vypustenie podmienky uplatňovania nároku dotknutého vlastníka nehnuteľnosti na primeranú náhradu za zriadenie vecného bremena, za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti alebo za nútené obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme u držiteľa povolenia.

Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
Spresnenie procesu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov.

Zákon o verejnom obstarávaní
Povinnosť  obstarávateľov uviesť do návrhu zmluvy,  že uhradia platby za tovar, stavebné práce alebo služby priamo subdodávateľom. Možnosť subdodávateľa na základe tejto zmluvy požiadať obstarávateľa, aby platby uhradil priamo jemu, teda nie prostredníctvom dodávateľa.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácií
Zrovnoprávnenie veriteľov zabezpečených a nezabezpečených pohľadávok. Prednostné riešenie reštrukturalizačného plánu v podobe prevodu podniku dlžníka vrátane zmeny a prevodu majetkových práv na novovytvorenú akciovú spoločnosť, ktorej zakladateľmi budú členovia veriteľského výboru a akcionármi všetci veritelia a doterajší akcionári dlžníka.

Zákon o tepelnej energetike
Odstránenie nedostatkov súčasnej právnej úpravy, posilnenie ochrany práv vlastníkov nehnuteľností a rovnocenná ochrana súkromného vlastníctva a verejného záujmu, možnosť zvoliť si výhodné dodávky tepla

Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny zo súčasných 20 % na 10 a zvýšenie dane z príjmu pre vysokoziskové banky a regulované spoločnosti na úroveň 39 %

Zákon o hospodárení nezávislých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a financovaní ich činnosti
Možnosť kandidovať nezávislým poslancom a zakotvenie absolútneho krúžku

Ústava SR
Nezlučiteľnosť funkcie poslanca NR SR s funkciou predsedu vyššieho územného celku a starostu obce popri iných funkciách

Ústava SR
Zakotvenie práva na výhradu vo svedomí

Zákon o rokovacom poriadku
Možnosť poslancov Európskeho parlamentu zvolených na území SR  predniesť najmenej raz za kalendárny rok správu o svojej činnosti na pôde NRSR

Trestný zákon
Zrevidovanie kontroverznej skutkovej podstaty trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu

Zákon o exekúcií –
Zmiernenie nežiaducich dôsledkov spojených s výkonom exekúcie formou predaja nehnuteľnosti, v ktorej má povinný nahlásený trvalý alebo prechodný pobyt.

Zákon o advokácii
Započítanie aj inej praxe do praxe advokátskeho koncipienta.

Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Príspevok rodičom na starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, ktoré nevzali do materskej školy

Zákon o cestnej doprave
Sprístupnenie výhod plynúcich z bezplatnej železničnej dopravy aj tým vybraným skupinám obyvateľstva, ktoré nemajú priamy prístup k osobnej železničnej doprave.

Zákon o tepelnej energetike
Možnosť zvoliť si výhodné dodávky tepla a výstavby vlastnej kotolne v bytovom dome

Zákon o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov
Odškodnenie klientov nebankových subjektov

Zákon o obecnom zriadení
Úprava ďalších podmienok týkajúcich sa možnosti odčlenenia časti obce od obce.

Zákon o veterinárnej starostlivosti
Rozšírenie právomoci obce udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov.

Zákon o štátnej službe
Stanovenie maximálneho veku na vykonávanie zamestnaní vo verejnej správe na 63 rokov a zavedenie výpovedného dôvodu vo verejnej správe a to nadobudnutím nároku na starobný dôchodok

Ústava SR
Na platnosť celoštátneho referenda bude postačovať účasť najmenej 20%

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva
Zodpovednosť verejných činiteľov za škodu spôsobenú štátu, uplatňovanie práva na náhradu škody štátom a uplatňovanie práva na náhradu škody treťou osobou v mene štátu

Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Podmienky, po splnení ktorých aj po nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, štátny občan SR už občianstvo nestratí.

Zákon o rokovacom poriadku NRSR
Konzultačný postup o takých návrhov zákonov, ktoré podľa práva Európskej únie podliehajú povinnej konzultácii s inštitúciami Európskej únie

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Možnosť nominovať do okrskových komisií pri voľbách do samosprávy obcí aj zástupcov nezávislých kandidátov, súčasne sa stanovuje presný počet okrskárov tak, aby sa šetrili verejné zdroje

Zákon o ochrane prírody a krajiny 
Zosúladenie zákona s príslušnými smernicami EÚ a  medzinárodnými dohovormi

Ústava SR
Nezlučiteľnosť funkcie poslanca NR SR s funkciou predsedu vyššieho územného celku a starostu obce popri iných funkciách

Trestný zákon
Aplikačná výnimka zo základnej skutkovej podstaty porušenia dôvernosti ústneho prejavu vtedy, ak sa niekto dopustí konania za účelom prekazenia pripravovaného alebo páchaného trestného činu alebo oznámenia spáchaného trestného činu a ak sa niekto dopustí konania voči verejnému činiteľovi, pričom sa vyhotovený záznam alebo jeho časť sa musí týkať ohrozovania alebo poškodzovania verejného záujmu zo strany tohto verejného činiteľa.

Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zníženie DPH na potraviny na 10 % a zvýšenie dane z z príjmu pre regulované spoločnosti a banky na 39 %

Zákon o advokácii
Započítanie aj inej praxe do praxe advokátskeho koncipienta.

Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
Zmrazenie platov ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov na úroveň z roka 2011 a 2013

Ústava SR
Nezlučiteľnosť funkcie poslanca NR SR s funkciou predsedu vyššieho územného celku a starostu obce popri iných funkciách

Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Princíp jedného platu pri výkone viacerých verejných funkcií ( nadobudnutím ďalšej verejnej funkcie si bude môcť ponechať len jeden plat)

Trestný zákon
Aplikačná výnimka zo základnej skutkovej podstaty porušenia dôvernosti ústneho prejavu vtedy, ak sa niekto dopustí konania za účelom prekazenia pripravovaného alebo páchaného trestného činu alebo oznámenia spáchaného trestného činu a ak sa niekto dopustí konania voči verejnému činiteľovi, pričom sa vyhotovený záznam alebo jeho časť sa musí týkať ohrozovania alebo poškodzovania verejného záujmu zo strany tohto verejného činiteľa.

Ústava SR
Na platnosť celoštátneho referenda bude postačovať účasť najmenej 20%

Zákon o rokovacom poriadku NRSR
Konzultačný postup o takých návrhov zákonov, ktoré podľa práva Európskej únie podliehajú povinnej konzultácii s inštitúciami Európskej únie

Zákon o štátnej službe 
Stanovenie maximálneho veku na vykonávanie zamestnaní vo verejnej správe na 63 rokov.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva
Zodpovednosť verejných činiteľov za škodu spôsobenú štátu, uplatňovanie práva na náhradu škody štátom a uplatňovanie práva na náhradu škody treťou osobou v mene štátu

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva
Implementujú sa základné princípy efektívneho amerického konceptu qui tam do slovenského právneho systému v oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu.

Zákon o sociálnom poistení
Odpustenie omeškanej platby za nemocenské poistenie

Trestný zákon
Nová skutková podstatu trestného činu nevyplatenia faktúry (pre všetkých podnikateľov)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Povinnosť zverejňovať osobné údaje, najmä životopisné údaje a ďalšie informácie o osobách, ktoré sú vo verejnej funkcii, alebo sa o ňu uchádzajú.

Zákon o ochrane prírody a krajiny
Zlepšenie postavenie stráže prírody

Zákon o ovzduší 
Ochrana občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Súčasne najmenej 20 obyvatelia budú môcť dať podnet na konanie Obvodnému úradu životného prostredia, ktorý bude môcť uložiť pokutu prevádzkovateľovi zdroja zápachu.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Nahradenie výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby elektronickou aukciou

Zákon o cestnej premávke
Umožnenie nákladným vozidlám v čase od 23.00 hod. do 5.00 hod.  predchádzať na diaľnici a rýchlostnej ceste iné motorové vozidlá

Zákon o rokovacom poriadku NRSR
Konzultačný postup o takých návrhov zákonov, ktoré podľa práva Európskej únie podliehajú povinnej konzultácii s inštitúciami Európskej únie

Zákon o hazardných hrách 
Zavedenie prísnejších pravidiel pre hazardné hry tak, aby sa obmedzili negatívne následky ich hrania na životy hráčov a to:
– zvýšením povedomia hráčov o rizikách a o možnostiach liečby,
– znemožnením hrania osobám, pre ktoré hazardné hry predstavujú ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov,
– rozšírením sankcií za porušenie zákona o hazarde zriadením centrálneho registra exekúcii a zverejňovaním príjemcov dávok v hmotnej núdzi

Trestný zákon
Zrušenie premlčania trestného stíhania a výkonu trestu závažných trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži a proti iným právam a slobodám, sprísnenie podmienok ukladania trestu zákazu činnosti zahŕňajúcej priamy a pravidelný kontakt s deťmi za spáchanie vyššie uvedených trestných činov.

Trestný zákon
Zavedenie skutkovej podstaty trestného činu nevyplatenia faktúry v rozsahu ceny práce len pre živnostníkov

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Vytvorenie mechanizmu prijímania odôvodneného stanoviska priamo v rokovacom poriadku NR SR, aby sa tak zamedzilo zásahom Európskej únie do suverenity Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane prírody a krajiny. 
Zosúladenie zákona s príslušnými smernicami EÚ a  medzinárodnými dohovormi

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
Obmedzenie voľnej úvahy pri rozhodovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytovaní podpory.

Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Stanovenie maximálneho počtu podpredsedov VÚC, sprísnenie kvalifikačných podmienok  hlavného kontrolóra samosprávneho kraja.

Zákon o rokovacom poriadku.
Možnosť poslancov Európskeho parlamentu zvolených na území SR  predniesť najmenej raz za kalendárny rok správu o svojej činnosti na pôde NRSR

Zákon o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu.
Regulácia výberu a  odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, rovnako ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone takejto funkcie.

Zákon o hazardných hrách 
Zavedenie prísnejších pravidiel pre hazardné hry tak, aby sa obmedzili negatívne následky ich hrania na životy hráčov a to:
– zvýšením povedomia hráčov o rizikách a o možnostiach liečby,
– znemožnením hrania osobám, pre ktoré hazardné hry predstavujú ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov,
– rozšírením sankcií za porušenie zákona o hazarde zriadením centrálneho registra exekúcii a zverejňovaním príjemcov dávok v hmotnej núdzi

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Optimalizácia doterajších lehôt na vypracovanie stanovísk v prospech vlády a sankcionovanie ich nevypracovania alebo nepredloženia na schválenie NR SR

Zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
Optimalizácia doterajších lehôt na vypracovanie stanovísk v prospech vlády a sankcionovanie ich nevypracovania alebo nepredloženia na schválenie NR SR

Trestný poriadok
Obmedzenie prezidentskej imunity a precizovanie kreačných právomocí prezidenta Slovenskej republiky

Ústava SR
Obmedzenie prezidentskej imunity a precizovanie kreačných právomocí prezidenta Slovenskej republiky

Zákon o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu
Regulácia výberu a  odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, rovnako ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone takejto funkcie.

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Vypustenie obsoletných ustanovení

Zákonník práce
Poskytnúť 8 týždňov dovolenky pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zakotvenie práva na úhradu nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch z povinného zmluvného poistenia pre osoby, ktoré stratia blízku osobu v dôsledku usmrtenia pri dopravnej autonehode

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
Ustanovenie povinnosti prerokovať správu alebo mimoriadnu správu predloženú národnej rade

Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
Zámena platov predsedu vlády s prezidentom SR

Trestný poriadok
Predĺženie lehoty na podanie sťažnosti, ako opravného prostriedku voči uzneseniu, z troch kalendárnych dní na päť pracovných dní

Zákon o obecnom zriadení – ďalšie podmienky týkajúce sa možnosti odčlenenia časti obce od obce.

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Možnosť predkladateľov žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze meniť alebo doplniť program schôdze iba so súhlasom všetkých poslancov, ktorí požiadali o jej zvolanie. Taktiež zrušenie nezmyselného ustanovenia o schválenie programu mimoriadnej schôdze, keďže ten vyplýva zo samotnej žiadosti o jej zvolanie.

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Oslobodenie určitých skupín občanov od  povinnosti odpratávať sneh, ľad a iné nečistoty z chodníkov v obci. (osoby v dôchodkovom veku, osoby ťažko zdravotne postihnuté, invalidné osoby, osoby, ktoré sú vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností, avšak nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.)

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
Reakcia na nefungujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrtuľníkmi počas 5 dní. Zavedenie výberových konaní na záchranné zdravotné služby, pokrytie, prístupu k poskytovaniu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v celom zásahovom území pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky v čo najväčšej miere.

Zákon o elektronických komunikáciách
Povinnosť pustiť upozorňujúcu zvučku pred audiotextovým hovorom

Zákon o reklame
Zavedenie povinnosti objednávateľa reklamy uvádzať vo svojej reklame súhrnnú cenu zájazdu.

Zákon o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu
Regulácia výberu a  odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, rovnako ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone takejto funkcie.

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Oslobodenie určitých skupín občanov od  povinnosti odpratávať sneh, ľad a iné nečistoty z chodníkov v obci. (osoby v dôchodkovom veku, osoby ťažko zdravotne postihnuté, invalidné osoby, osoby, ktoré sú vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností, avšak nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.)

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Povinnosť predávajúceho  prostredníctvom telefónu oznámiť už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom spôsob získania jeho telefónneho čísla, ako aj zákaz šíriť reklamu telefónom bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu reklamy (spotrebiteľa).

Zákon o umelom prerušení tehotenstva
Zákaz používania potratových tabletiek

Zákon o sociálnom poistení – Odstránenie diskriminačného stavu v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov

Občiansky zákonník
Zakotvenie povinnosti vlastníka veci zdržať sa sústavného obťažovania iného, ako aj sústavného narušovania pokojného bývania iného. Navrhuje sa aj právo prenajímateľa bytu požadovať, aby v byte žil len taký počet osôb, ktorý je primeraný veľkosti bytu a nebráni tomu, aby všetky osoby mohli riadne užívať byt a žiť v hygienicky vyhovujúcich podmienkach.

Zákon o poľovníctve
Ochrana území v treťom až piatom stupni ochrany (napr. národných parkov alebo prírodných rezervácií) pred zriadením zverníc na ich území a vylepšenie a precizovanie zákonných mechanizmov upravujúcich náhradu škôd

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Rozšírenie výnimky z povinnosti platiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v prípade, ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva najmenej jedna tretina veriteľov (zamestnancov), ktorým dlžník (zamestnávateľ) nevyplatil mzdu za vykonanú prácu

Ústava SR
Zrušenie 50 % kvóra potrebného na platnosť referenda

Zákon o lesoch
Zmena priorít v lesohospodárskych postupoch – po prvýkrát komplexné vnímanie lesnej produkcie; zmena financovania lesných hospodárov.  Zvýšenie možnosti zapojenia malých a stredných podnikateľov v oblasti lesného hospodárstva nielen ako subdodávateľov, ale aj ako uchádzačov alebo záujemcov verejného obstarávania.

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zakotvenie práva poslanca NR SR na vykonanie individuálneho poslaneckého prieskumu a na priame vyžiadanie si správ od členov vlády, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a verejných funkcionárov

Zákon o pozemkových spoločenstvách
Zabránenie prevodov podielov na tretie osoby bez oboznámenia ostatných spoluvlastníkov s týmto konaním,  limit pre drobenie podielov na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, zodpovednosť predsedu spoločenstva a jeho zástupcu za spôsobenú škodu.

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
Zakotvenie nezlučiteľnosti funkcie poslanca Európskeho parlamentu s funkciou sudcu, prokurátora, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka ozbrojeného zboru

Zákon o obecnom zriadení
Zavádza sa:
-nový mechanizmus zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie starostu obce a predsedu samosprávneho kraja,
-ustanovenie kvalifikačných predpokladov na personálne obsadzovanie funkcií prednostu obecného úradu, hlavného kontrolóra obce a samosprávneho kraja, ako aj riaditeľa úradu samosprávneho kraja,
-zvýšenie úrovne občianskej angažovanosti a kontroly orgánov samosprávy občanmi pri správe vecí verejných,
-upevnenie vzájomného mechanizmu bŕzd a protiváh medzi orgánmi samosprávy,
-zvýšenie úrovne informovanosti obyvateľov obcí a samosprávnych krajov,
-určenie podmienky pre zvýšenie platu starostu obce

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
Obmedzenie voľnej úvahy pri rozhodovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytovaní podpory.

Zákon o rodine
Zvádza sa informatívne stretnutie u mediátora, pred podaním návrhu na rozvod manželstva.

Zákon o energetike
posilnenie ochrany práv vlastníkov nehnuteľností s prihliadnutím na rovnocennú ochranu súkromného vlastníctva a verejného záujmu + možnosti náhrady za obmedzenie vlastníckych práv)

Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
Spresnenie procesu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov.

Zákon o veterinárnej starostlivosti
Rozšírenie právomoci obce udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov.

Zákon o vysielaní a retransmisii
Povinnosť pre verejnoprávnu televíziu odvysielať v priemere aspoň raz týždenne film v anglickom jazyku s otvorenými titulkami v slovenčine.

Zákon o ovzduší
Ochrana občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Súčasne najmenej 20 obyvatelia budú môcť dať podnet na konanie Obvodnému úradu životného prostredia, ktorý bude môcť uložiť pokutu prevádzkovateľovi zdroja zápachu.

Zákon o odpadoch
Zvýšenie efektívnosti správnych orgánov a samosprávy pri ochrane životného prostredia

Trestný zákon
Zmena skutkovej podstaty TČ zo sexuálnej orientácie na nenávisť voči akejkoľvek sociálnej skupine

Trestný zákon
Zmena drogových trestných sadzieb, sprísnenie podmienok pre dílerov

Zákon o energetike
Kompenzácia nerovného postavenia medzi odberateľom a dodávateľom – poskytnutie vyššej ochrany práv odberateľov a aspoň čiastočne tak vyrovnať ich slabšie postavenie

Trestný zákon
Zmena skutkovej podstaty TČ zo sexuálnej orientácie na nenávisť voči akejkoľvek sociálnej skupine

Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Povinnosť uvádzať pri kandidátoch kandidujúcich vo voľbách do samosprávnych krajov všetky verejné funkcie, ktoré takýto kandidát vykonáva v celom rozsahu

Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
Riešenie praktického problému dlhodobej neobsadenosti predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu a to lepšou úpravou ich voľby

Ústava
Riešenie praktického problému dlhodobej neobsadenosti predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu a to lepšou úpravou ich voľby

Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
Zabránenie porušovaniu zásady rovnosti vo vzťahu k nezávislým kandidátom, keďže im zákon doteraz neumožňoval nominovať vlastného zástupcu do žiadnej z volebných komisií.

Zákon o mediácii
Úprava výnimky zo zákonnej povinnosti uložiť dohodu o začatí mediácie do registra listín v prípade sporov, v ktorých hodnota predmetu sporu nepresiahne sumu vo výške 10 000 eur

Obchodný zákonník
umožnenie zriadenia transparentného účtu v bankách

Trestný zákon
Zmena drogových trestných sadzieb, sprísnenie podmienok pre dílerov

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Všeobecná rozprava

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Zosúladenie právnych predpisov, ktoré uprav

Zákon o priestupkoch
Rozšírenie definície nočného kľudu na denný čas a to pri štátnych sviatkoch a nedeliach

Zákon o štátnom podniku
Zakotvenie nových princípov správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly  s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku a zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
Zohľadnenie praktických skúseností s uplatňovaním zákona v praxi a odstránenie tých nedostatkov, ktoré spôsobujú ťažkosti vo vzájomných vzťahoch medzi prenajímateľom a nájomcom.

Zákon o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii)
Nový zákon o ochrane oznamovateľov korupcie

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
Rozšírenie okruhu nezlučiteľnosti funkcie europoslanca

Zákon o energetike
Posilnenie ochrany práv spotrebiteľa

Ústava SR
Zavedenie nezlučiteľnosti funkcie poslanca NR SR s funkciou predsedu vyššieho územného celku a starostu obce

Zákon o vysielaní a retransmisii
Možnosť udelenia viacerých licencií jednej fyzickej osobe alebo právnickej osobe na vysielanie rozhlasovej programovej služby

Zákon o obecnom zriadení
Zavedenie centrálneho registra nariadení obcí prístupného verejnosti na stránke Ministerstva vnútra SR

Zákon o obecnom zriadení
Ďalšie podmienky týkajúce sa možnosti odčlenenia časti obce od obce.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
Možnosť spätného výkupu fliaš

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Možnosť skupine najmenej 15 000 občanov prostredníctvom petície iniciovať zákonodarný proces

Ústava SR
Možnosť skupine najmenej 15 000 občanov prostredníctvom petície iniciovať zákonodarný proces

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Povinnosť predsedajúceho vykázať na návrh poslaneckého klubu z rokovacej miestnosti poslanca, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a súčasne vyzvať tohto poslanca na podrobenie sa vyšetreniu na zistenie alkoholu a iných návykových látok

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
Zavedenie efektívnej a spravodlivej zásady „jeden krát a dosť“ pre neaktívnych poslancov NR SR

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
Možnosť spätného výkupu fliaš

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie vekovej hranice pri poskytovaní príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon o vysielaní a retransmisii
Podpora nových aj pôvodných hudobných diel v slovenskom jazyku

Zákon o politických stranách a politických hnutiach
Zrušenie financovania politických strán a politických hnutí zo štátneho rozpočtu

Zákon o prokuratúre
Alternatívny mechanizmus menovania osoby do funkcie generálneho prokurátora, sudcu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu

Ústava SR
Alternatívny mechanizmus menovania osoby do funkcie generálneho prokurátora, sudcu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu

Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
Spresnenie procesu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov.

Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom
Skutočné riešenie vzájomných vzťahov prenajímateľ – nájomca – obec – štát, a to tak, aby tieto vzťahy boli vyvážené a v prospech všetkých zainteresovaných skupín

Zákon o obecnom zriadení
Zrušenie referendového kvóra u miestneho referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov

Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Upustenie od požiadavky na odbornú spôsobilosť v prípade základného geologického výskumu

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie vekovej hranice pri poskytovaní príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon o veterinárnej starostlivosti
Rozšírenie právomoci obce udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov.

Zákonník práce
Pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení rovnaký režim dovolenky, ako majú pedagogickí zamestnanci

Zákon o správnych poplatkoch
Výnimka z platenia vyšších správnych poplatkov za prvý zápis pre držiteľov motorového vozidla kategórie M1

Zákon o štátnom podniku
Zakotvenie nových princípov správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly  s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku a zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu

Zákon o priestupkoch
Rozšírenie definície rušenia nočného kľudu na nedele a štátne sviatky

Zákon Upravujúci podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
Zakáz predaja a rozširovania tlače a iných vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov

Obchodný zákonník
Ozdravenie podnikateľského prostredia predovšetkým formou posilnenia postavenia veriteľov, ktorí vstupujú do záväzkového vzťahu s obchodnými spoločnosťami (najmä spoločností s ručením obmedzeným)

Zákon o energetike
Kompenzácia nerovného postavenia medzi odberateľom a dodávateľom – poskytnutie vyššej ochrany práv odberateľov a aspoň čiastočne tak vyrovnať ich slabšie postavenie

Zákon o energetike
ochrana spotrebiteľa povinnosťou dodávateľa preukazovať zavinenie odberateľov, že na určenom meradle porušili zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva, alebo nesprávne zaznamenáva odber

Zákon o elektronických komunikáciách
Odstránenie povinnosti uchovávať údaje podľa ustanovení zákona o elektronických komunikáciách a ochrana súkromia obyvateľov SR

Zákon o cestnej premávke
Zavedenie definície pojmu „miesto mimo cesty“ a zrušenie nadbytočnej povinnosti podrobiť sa  pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky

Zákon o elektronických komunikáciách
Povinnosť pustiť upozorňujúcu zvučku pred audiotextovým hovorom

Zrušenie zákona o poslancoch Slovenskej národnej rady
Zrušenie zákona o poslancoch

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zakotvenie práva poslanca NR SR na vykonanie individuálneho poslaneckého prieskumu a na priame vyžiadanie si správ od členov vlády, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a verejných funkcionárov

Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Vyriešenie otázky jedinečnosti a špecifikácie pojmu „denná správa“

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
Obmedzenie voľnej úvahy pri rozhodovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytovaní podpory.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie vekovej hranice pri poskytovaní príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon o ochrane pamiatkového fondu
Zvýšenie ochrany kultúrnych pamiatok pri ich vývoze z územia Slovenskej republiky na územie iného štátu

Zákon o odpadoch
Riešenie problematiky opusteného odpadu a neriadeného skládkovania

Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Podmienky, po splnení ktorých aj po nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, štátny občan SR už občianstvo nestratí.

Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Zavedenie systému, podľa ktorého by sa v prípade, ak vybrané štátne sviatky alebo sviatky pripadnú na utorok, stredu alebo štvrtok pracovného týždňa, presunuli na piatok toho istého týždňa ako dni pracovného pokoja

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Predĺženie zákonnej lehoty na odstúpenie pre spotrebiteľa, zavedenie povinnosti dodávateľa vrátiť spotrebiteľovi bezodkladne zaplatenú kúpnu cenu po odstúpení od zmluvy, zákaz podmieňovať uzavretie zmluvy predchádzajúcim zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti.

Zákon o reklame
Povinnosť predávajúceho, resp. poskytovateľa služby uvádzať pri reklame celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí

Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Nastavenie efektívneho a overiteľného spôsobu kontroly  prítomnosti poslancov na rokovaní pléna – elektronická kontrola dochádzky

Trestný zákon
Trestný čin – kradnutie poklopov

Ústava SR
Platnosť výsledkov referenda už nebude podmienená účasťou nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Možnosť nominovať do okrskových komisií pri voľbách do samosprávy obcí aj zástupcov nezávislých kandidátov, súčasne sa stanovuje presný počet okrskárov tak, aby sa šetrili verejné zdroje

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program