Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci registrácie účasti na volebnej noci politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ktorá sa uskutoční v Mestskej športovej hale v Trnave (Rybníková ulica 576), a to dňa 29.2.2020 v čase od 22:00 hod.  (ďalej len „volebná noc hnutia OĽANO“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je politické hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, zapísané v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra SR, dátum registrácie: 11. novembra 2011, číslo registrácie: OVVS 3-2011/028521 (ďalej len „OĽANO“, „hnutie OĽANO“ alebo „my“). Pôsobí u nás zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek žiadostí alebo odvolania súhlasu. Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

E-mail: [email protected] alebo [email protected]

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba OĽANO, Zámocká 14, 811 01 Bratislava

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na účel registrácie záujemcov o účasť na volebnej noci hnutia OĽANO a vyhotovenia zoznamu registrovaných účastníkov pre volebnej noci hnutia OĽANO, a to len na základe súhlasu dotknutých osôb. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na vyššie uvedené kontaktné údaje. Môžete sa na nás obrátiť aj písomne, žiadosť preveríme.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Dané spracúvanie zahŕňa:

 • Vašu registráciu na www.obycajniludia.sk vyplnením potrebných údajov vo formulári (email, telefónne číslo, meno, priezvisko, heslo);
 • Overenie kódu cez Google reCaptcha (nie som robot);

Žiadna zo spracovateľských operácií nie je súčasťou politickej kampane ani marketingu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri registrácii na volebnú noc hnutia OĽANO skrz portál  www.obycajniludia.sk. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov, v ktorých sa volebná noc hnutia OĽANO uskutoční bude vstup, ale aj poriadok v priestoroch zabezpečený prostredníctvo súkromnej bezpečnostnej služby. Bezpečnostná služba zabezpečí, aby sa volebnej noci hnutia OĽANO zúčastnili  iba registrované osoby. Ak nesúhlasíte s týmto postupom, nie je možné sa zaregistrovať, a teda ani zúčastniť sa volebnej noci hnutia OĽANO. V opačnom prípade by sme nedokázali garantovať, že povolená kapacita priestorov nebude prekročená, čo by mohlo narušiť nerušený priebeh volebnej noci hnutia OĽANO.

Čo nerobíme s Vašimi osobnými údajmi?

Žiadne údaje získané pri Vašej registrácii nepoužívame na účely politickej kampane, politickej profilácie a ani na žiadnu formu priameho marketingu. Nevytvárame si žiadny dátový profil záujemcov o účasť na volebnej noci hnutia OĽANO. Nepoužívame Vaše údaje ani na spamovanie, pretože súčasťou tohto účelu je zaslanie len zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o úspešnej registrácii, resp. oznámenia o nemožnosti registrácie z dôvodu prekročenia stanovenej kapacity. Udelením súhlasu s registráciou na účasť na volebnej noci hnutia OĽANO Vás nezaraďujeme na odber všeobecných noviniek OĽANO.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení a poverení pracovníci hnutia OĽANO zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo pracovníka. Osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v nevyhnutnej miere, pričom medzi kategórie príjemcov patria správca webstránky www.obycajniludia.sk (spoločnosť Wellit, s.r.o., ktorá je našim sprostredkovateľom) a súkromná bezpečnostná služba, ktorá bude nahliadnutím do dokladov preverovať totožnosť osôb a povoľovať vstup len registrovaným záujemcom.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Akýkoľvek cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), je vylúčený.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri účele zabezpečenia vstupu na volebnú noc hnutia OĽANO je táto doba uchovávania stanovená na maximálne 3 dni po dni konania volieb. Táto maximálna doba uchovávania môže byť v skutočnosti kratšia, a to najmä ak: (i) z akýchkoľvek dôvodov už nepovažujeme spracúvanie osobných údajov za potrebné; (ii) po odvolaní Vášho súhlasu; alebo (iii) po podaní námietky proti spracúvaniu osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 • Máte právo kedykoľvek svoj odvolať súhlas. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
 • Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR (na oprávnený a verejný záujem sa v tomto prípade nespoliehame);
 • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR (ktoré v tomto prípade nevykonávame).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Poučenie

Účasťou a zotrvávaním vo vyhradených zreteľne označených priestoroch nám udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov, zachytených na obrazových, zvukových ako aj obrazovo-zvukových záznamoch vyhotovených počas volebnej noci hnutia OĽANO, a to na účely informovania verejnosti o priebehu volebnej noci a zvýšenia povedomia o hnutí OĽANO.

To môže zahŕňať aj zverejnenie osobných údajov na webstránkach a/alebo na profiloch OĽANO zriadených na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, či na vysielacom kanále hnutia OĽANO na Youtube. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať emailom doručeným na [email protected] alebo [email protected].

 

OĽANO, február 2020