Aj po rozchode rodičov musí byť rodičovská rola zachovaná

Zdôrazňovať rodičovskú zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu je cieľom návrhu zákona, ktorému poslanci NR SR v prvom čítaní dali zelenú. Návrh sa týka činnosti kolízneho opatrovníka a postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jedným z opatrení, ako znížiť na minimálnu možnú mieru dopad rozchodu či rozvodu rodičov na dieťa, je nie možnosť, ale povinnosť absolvovať pohovory s príslušným kolíznym opatrovníkom.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavila médiám poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO – Kresťanská únia).

„Je potrebné, aby sa prípad uchopil hneď na začiatku a nedávať mu možnosť rozvinúť sa žiaľ až na niekoľko rokov. S každým z rodičov musia odborníci aktívne pracovať od minúty, kedy sa spolu stretnú. Je to zložité, nakoľko aj vzťahy medzi partnermi sú často hlbšie a komplikovanejšie, teda práca s nimi je otázkou niekoľkých stretnutí, pohovorov. Čo viac, musíme neustále zdôrazňovať, že rodičovská rola bude zachovaná aj po rozchode či rozvode rodičov,“ vysvetľuje K. Hatráková.

Návrh zákona má vytvoriť právny základ pre zjednotenie postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pozícii kolíznych opatrovníkov.

Zavádza sa zákonná povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor. Ten má za cieľ na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka a jeho činnosti, ako aj o možnostiach pomoci.

S cieľom zjednotenia výkonu pohovoru orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo funkcii kolízneho opatrovníka sa navrhuje ustanoviť lehotu na vykonanie pohovoru, náležitosti a podrobnosti pohovoru všeobecne záväzným právnym predpisom, t. j. navrhuje sa doplnenie splnomocňujúceho ustanovenia pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vydanie vyhlášky.

Návrh zákona zároveň čiastočne napĺňa jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 v oblasti práv detí a ochrany detí pred násilím.

Aby malo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dostatok času na vydanie, resp. doplnenie všeobecne záväzného právneho predpisu, navrhuje sa účinnosť od 1. mája 2022.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program