EUROPOSLANEC POLLÁK: „NAJSILNEJŠIA EURÓPSKA POLITICKÁ FRAKCIA EP DNES PRIJALA KĽÚČOVÝ DOKUMENT, TÝKAJÚCI SA EURÓPSKEHO PROCESU INKLÚZIE RÓMOV.”

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany, najsilnejšej politickej frakcie Európskeho parlamentu schválil strategický kľúčový dokument z dielne europoslanca Petra Polláka, týkajúci sa európskeho procesu inklúzie Rómov. Ide o historicky prvý dokument takéhoto charakteru, ktorý bol iniciovaný a následne aj prijatý slovenským europoslancom vôbec. Ako uviedol predseda poslaneckého klubu Európskych ľudovcov, Manfred Weber: „Oceňujem prácu kolegu Petra Polláka. Som rád, že sa v našej frakcii tejto téme venuje a má od nás plnú podporu“.

Europoslanec Peter Pollák v tomto dokumente jednak zhodnotil predchádzajúce obdobie, kritizujúc nedostatok politickej vôle a to na všetkých úrovniach riešiť nepriaznivú situáciu Rómov ako i nedostatočné a hlavne neefektívne využívanie finančných zdrojov, poskytnutých Európskou úniou. „Musíme si uvedomiť, že za posledných skoro desať rokov sa dosiahol mizivý pokrok v porovnaní s tým, aké obrovské finančné zdroje, predovšetkým z EÚ fondov, boli poskytnuté členským štátom na zlepšenie životných podmienok svojich občanov – Rómov. V Európe máme milióny Rómov, ktorí žijú v chudobe, katastrofálnych podmienkach, bez prístupu k pitnej vode, kanalizácii a základnej infraštruktúre, sú bez vzdelania a tým pádom bez uplatnenia na pracovnom trhu,” upozornil Pollák.

V súčasnosti Európska komisia pripravuje víziu pokračovania európskeho procesu inklúzie Rómov do roku 2030, ktorá by mala zásadným spôsobom reflektovať pretrvávajúce výzvy vo všetkých kľúčových oblastiach každodenného života (v prístupe ku vzdelávaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti, bývaniu) a taktiež by mala klásť väčší dôraz predovšetkým na výsledky a efektivitu vynakladaných prostriedkov. Europoslanec Peter Pollák verí, že jeho strategický dokument sa stane zdrojom inšpirácie pre tieto reflexie.

Potrebujeme hmatateľné výsledky v podobe konkrétnych zmien. Dôraz by sa mal klásť na krajiny, kde neefektívny proces inklúzie Rómov so sebou prináša makroekonomické problémy a narúša proces európskej kohézie. Je množstvo štúdií, ktoré hovoria o tom, že ekonomickým začlenením Rómov na pracovný trh by sa zlepšila hospodárska produktivita a v jej dôsledku by sa znížili náklady na sociálnu pomoc, zatiaľ čo by sa vďaka vyššej zamestnanosti Rómov zvýšili príjmy do štátneho rozpočtu. Taktiež by sa znížili regionálne rozdiely a napomohlo by to aj k zlepšeniu vzájomného spolužitia,” zdôrazňuje Peter Pollák.„Rómovia majú obrovský potenciál, ľudský aj ekonomický, žiaľ, doteraz bol nevyužitý. Je potrebné zmeniť pohľad a vnímanie Rómov väčšinovou spoločnosťou. Sú to predovšetkým občania svojich krajín ako aj občania Európskej Únie, a ako takí musia mať rovnaké príležitosti ako iní občania,” pokračuje Pollák. „Som naozaj vďačný môjmu poslaneckému klubu za podporu pri schválení tohto dokumentu.”

Pozičný dokument má ambíciu stať sa základom spoločnej rezolúcie Európskeho parlamentu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program