Návrhy hnutia OĽANO na riadnu schôdzu parlamentu, meníme Slovensko k lepšiemu

Hnutie OĽANO už pred voľbami sľúbilo, že bude robiť všetko preto, aby sa všetkým ľuďom v tejto krajine žilo lepšie. Na najbližšiu riadnu schôdzu NR SR preto predkladáme 9 nasledujúcich návrhov:

Novela zákona o športe (záväzok SR na základe Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe, úprava zneužívania dopingu v športe).

Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (povinnosť začať proces prípravy na prechod do DSS už od 17. roka života 2. predĺženie možnosti návratu a dohľadu nad mladým dospelým do Centra pre deti a rodiny (CDR) po ukončení ústavnej starostlivosti, a to z 12 mesiacov na 24 mesiacov).

2 Novely zákona o pamätných dňoch (zavedenie pamätných dní obetí okupácie z roku 1968, odchodu okupantov a obetí komunistického režimu).

Novela zákona o správnych poplatkoch (zníženie, resp. odpustenie poplatku za nadobudnutie štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zníženie poplatku za obeh verejných listín v rámci EÚ, zníženie, resp. odpustenie poplatku pre osoby bez štátnej príslušnosti).

Novela zákona o štátnej pokladnici a politických stranách (zrušenie monopolu na účty v Štátnej pokladnici).

Novela zákona o Rade pre vysielanie a retransmisiu (voľbe členov RVR bude predchádzať verejné vypočutie kandidátov vo výbore NR SR pre kultúru a médiá).

Mini novela zákona o obecnom zriadení (posilnenie právomocí hlavných kontrolórov).

Novela zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu (obmedzenie zneužívania symbolov komunistického režimu).

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program