Posilňujeme ochranu práv zraniteľných osôb

Parlament dnes posunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorou zlepšujeme postavenie klientov pobytových sociálnych služieb. Ide najmä o seniorov či osoby s nepriaznivým zdravotným stavom.

„Zlé zaobchádzanie so seniormi je závažný celospoločenský problém, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. O tomto probléme je potrebné hovoriť a je nevyhnutné prijímať systémové, a predovšetkým preventívne opatrenia, pretože s rastúcim počtom seniorov sa táto situácia perspektívne bude zhoršovať“, vysvetlila zámer zákonnej úpravy hlavná predkladateľka Katarína Hatráková (OĽANO, KÚ).

V zákone sa zavádzajú tieto zmeny:

  1. konštituuje sa základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti,
  2. zamedzuje sa konfliktu záujmov tým, že sa zakazuje, aby poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sa stal opatrovníkom dospelej osoby (prijímateľa sociálnej služby),
  3. zvyšuje sa kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby zasielaním zápisu každého obmedzenia dôverníkovi,
  4. zvyšuje sa kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa sociálnej služby (pobytová forma sociálnej služby) a zamedzuje sa zneužitím vágne formulovaného výpovedného dôvodu,
  5. terminologicky sa upresňuje pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby.

Poslanec Ján Herák (OĽANO) zákon plne podporuje aj vzhľadom na svoje skúsenosti z praxe sociálneho pracovníka v zariadeniach sociálnych služieb. „Veľmi sa teším, že týmto zákonom sa bude v prvom rade chrániť záujem klienta, ktorý si bude môcť vybrať svojho dôverníka, či už z rodinného prostredia, alebo spomedzi zamestnancov sociálnych služieb. Dôvera je totiž pre týchto ľudí mimoriadne dôležitá“, zdôraznil Herák. Taktiež ocenil zákonné opatrenie, ktoré zabraňuje telesnému alebo netelesnému obmedzovaniu klientov. „Je absolútne neprípustné, ak je človek počas pobytovej starostlivosti nejakým spôsobom šikanovaný, resp. sa s ním zaobchádza nedôstojne”, dodal poslanec.

Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) doplnila, že zvyšujúci sa počet osôb odkázaných na pobytovú sociálnu službu prirodzene so sebou prináša trhový tlak na uvoľnenie miest v zariadeniach. V tejto súvislosti ocenila práve prínos tohto zákona, ktorý vnáša pravidlá pre férovosť zmluvných vzťahov.

Poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí) ocenila túto legislatívnu iniciatívu Kataríny Hatrákovej aj kvôli tomu, že reflektuje zistenia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej. Tá vo svojich správach popisuje množstvo rôznych príbehov a osudov ľudí, ktorí boli násilne obmedzovaní v pohybe, bolo nehospodárne nakladané s ich majetkom a podobne. Touto novelou tak prijímatelia sociálnych služieb získajú dôstojnejšie podmienky pre svoj život.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program