Poslanci môžu dnes rozhodnúť, či sa budú môcť aj po rokoch vyšetrovať sexuálne zločiny spáchané na deťoch

Už dnes bude parlament hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Eriky Jurinovej, ktorá chce predĺžiť dobu, v ktorej sa premlčuje trestné stíhanie trestných činov sexuálneho násilia.

Plánované zmeny sú dve: Lehotu premlčania navrhuje Jurinová predĺžiť z 3 rokov na 15 rokov po tom, čo osoba, na ktorej boli takéto trestné činy spáchané, dovŕši 18 rok svojho veku. Zároveň chce do zoznamu týchto trestných činov doplniť aj trestný čin znásilnenia a trestný čin sexuálneho násilia, pretože sa tiež môžu týkať tých istých chránených osôb ako pri trestnom čine sexuálneho zneužívania, teda detí.

“Musíme zohľadniť práva obete v čo najväčšej miere, poskytnúť zadosťučinenie za utrpenie, poníženie, zásah do osobnostných práv a za ďalšie negatívne dôsledky trestných činov. Ide o zásahy, ktoré poznačujú celý život dieťaťa, obete – často nenapraviteľne. Je potrebné znižovať riziko recidívy závažných trestných činov voči detským obetiam,” tvrdí E. Jurinová.

Viaceré členské štáty Európskej únie prijali vo vzťahu k obetiam sexuálneho zneužívania a porovnateľných trestných činov oveľa priaznivejšiu právnu úpravu, aká v súčasnosti platí na Slovensku. “V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sa v súčasnosti sexuálne zneužívanie detí vôbec nepremlčiava. V Nemecku sa sexuálne zneužívanie môže premlčať až po 30 rokoch od dosiahnutia 21 rokov veku obete,” Jurinová, predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.

V tomto návrhu sa prihliada najmä na právnu úpravu platnú v Českej republike, kde je premlčacia doba v prípade sexuálneho zneužívania a porovnateľných trestných činov spáchaných na deťoch 15 rokov, po dovŕšení 18 roku života.

“Obete sexuálneho zneužívania a porovnateľných trestných činov sa často odhodlajú k nahláseniu tohto závažného trestného činu až po uplynutí terajšej premlčacej doby, keď  si nájdu partnerov, majú vlastné deti, čo poskytuje priestor na nepotrestanie páchateľa. Veľa obetí tejto trestnej činnosti trpiacich ďalekosiahlymi následkami tak zostáva bez akéhokoľvek zadosťučinenia. Páchateľom v tomto prípade nič nebráni v ďalšom dopúšťaní sa podobných činov voči deťom, ktoré majú na obete rozsiahly negatívny dopad,” uzatvára Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program