S. Gaborčáková: Druckerova novela zákona je nepostačujúca

Poslankyňa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Soňa Gaborčáková je presvedčená, že novela zákona z dielne ministra zdravotníctva Tomáša Druckera neprinesie želaný účinok pre všetkých ľudí odkázaných na ošetrovateľskú starostlivosť. Problémy zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa navrhovanou novelou vyriešia iba čiastočne.

„V zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov a deti s kombinovaným postihnutím sa neposkytuje ošetrovateľská starostlivosť z dôvodu, že ju neuhrádzajú zdravotné poisťovne. Dôsledkom tohto javu sú mnohé predčasné úmrtia seniorov pre destabilizáciu a opakovanie hospitalizácie pri jednej diagnóze,“konštatuje k súčasnému stavu Gaborčáková.

V priebehu roka 2015 bolo podľa Štatistického úradu SR v zariadeniach sociálnych služieb 41 200 osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, z toho v dôchodkovom veku bolo 29 419 prijímateľov. Práve zariadenia pre seniorov sú najvyťaženejšou sociálnou službou. V roku 2015 ju využívalo 16 255 seniorov, pričom medziročný nárast bol o 19,68 %. Dopyt a potrebu sociálnych služieb, a tiež aj efektívne a dostačujúce prepojenie so zdravotnými službami dokazujú štatistiky aj pri iných službách odkázanosti, ako napríklad domovy sociálnych služieb, ktoré využívalo 13 811 prijímateľov. „Veľké percento z nich sú osoby so zdravotným postihnutím odkázané aj na ošetrovateľské úkony,“ doplnila S. Gaborčáková a pokračovala: „Minister síce avizoval možnosť nárastu 10 000 miest, ale podľa čísel a štatistík sú tieto počty nepostačujúce. Iba v priebehu minulého roka sa na čakacích listinách nachádzalo 4 541 seniorov a prognózy vývoja obyvateľstva načrtávajú ďalší nárast ľudí odkázaných na tento druh sociálnej služby,“ upozornila poslankyňa.

Soňa Gaborčáková pracuje viac ako rok s odborníkmi na reforme dlhodobej starostlivosti. „Prvou časťou bola oblasť nastavenia modelu platby za ošetrovanie v zariadeniach sociálnej služby pre poisťovne. V rámci pracovnej skupiny sme dospeli k paušálnej platbe, keďže preplácanie úkonov sa v oblasti sociálnej starostlivosti neuplatnilo. Vítam, že pán minister prijal závery tejto pracovnej skupiny a formu pre platbu zapracoval do novely zákona, avšak, táto oblasť si vyžaduje veľkú reformu,“ vyjadrila sa Gaborčáková s tvrdením, že vyriešenie financovania len prostredníctvom zvýšenia za platbu poistenca štátu nepomôže.

Podľa Gaborčákovej je to nesystémové riešenie. V máji 2015 totiž Eurostat upravil metodiku pre klasifikáciu verejných výdavkov COFOG a tým sa výdavky fondov zdravotného poistenia presunuli zo zdravotníctva do výdavkov sociálneho zabezpečenia. „Výdavky zdravotníctva pre dlhodobú starostlivosť sú síce nižšie, ale vyššie sú výdavky sociálneho zabezpečenia. Súčasne nastavený spôsob financovania, ktorý navrhuje minister, nebude ani postačujúci ani koncepčný,“povedala S. Gaborčáková s tým, že dlhé čakacie listiny o sociálnu službu sú toho dôkazom. „Táto novela nerieši posudkový systém, kontrolu štandardov kvality poskytovanej starostlivosti a ani to, že Slovensko vôbec nemá intermediárnu starostlivosť. Čo v praxi znamená, že platby za ošetrovanie nemusia splniť svoj účel, lebo nie sú zapracované do stabilného systému fungovania, ktoré by znížilo riziko destabilizácie klienta v zariadeniach, alebo nedôstojné umieranie seniorov,“ vyjadrila sa Gaborčáková.

Poslankyňa tvrdí, že ak by minister Drucker nastavil platby a súčasne zaviedol nový systém posudzovania, kontrolu kvality komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a vznik intermediárnej starostlivosti, dosiahol by tak plynulý prechod seniora z nemocnice do zariadenia sociálnych služieb s ošetrovateľskou starostlivosťou alebo do domáceho prostredia s využívaním služieb ošetrovateľských agentúr.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program