Stanovisko expertného právnika na ochranu osobných údajov

Hlasovanie prostredníctvom domény rozhodni.to je možné skrz prihlásenie sa na facebookový účet, google účet (gmail) alebo skrz emailovú registráciu. Hlasovanie a poskytnutie údajov nie je možné ak dotknutá osoba neudelí výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to prostredníctvom odkliknutia kolónky súhlasu.

Každý respondent má v podmienkach ochrany osobných údajovuvedené všetky informácie, ktoré GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov od prevádzkovateľa vyžadujú. Týmito údajmi sú okrem identifikačných údajov prevádzkovateľa či rozsahu spracúvaných osobných údajov aj poučenie o právach dotknutých osôb (v tomto prípade respondentov) vrátane možnosti kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Tieto informácie má každý respondent nepretržite k dispozícii, a to aj potom čo sa už hlasovania zúčastnil. Tvrdenie, že súhlas nie je explicitný, špecifický, či plne informovaný a slobodne udelený je preto klamlivé a zavádzajúce.

V tejto súvislosti je veľmi dôležité poukázať aj na skutočnosť, že pri uvádzaní údaju o sympatiách k politickej strane je výslovne napísané že ide o nepovinný údaj. Aj táto skutočnosť prispieva k jednoznačnému logickému záveru, že dobrovoľné uvedenie sympatií k danej politickej strane nemôže byť interpretované inak ako výslovný súhlas s jeho spracúvaním. V neposlednom rade, je potrebné uviesť aj to, že bez vedomej aktivity respondenta ostane políčko o sympatiách k politickej strane nevyplnené a tiež, že hlasovať možno aj bez uvedenia politických sympatií.

Účel a podmienky vždy určuje prevádzkovateľ (t.j. hnutie OĽANO), pričom účelom spracúvania je priamy marketing. Aj v prípade, že by bol náhodouidentifikovaný aj ďalší účel (napr. vyhodnotenie ankety), zákon č. 18/2018 Z. z. aj GDPR umožňuje spracúvanie získaných osobných údajov aj na iný účel, na aký boli osobné údaje získané. Vzhľadom na okolnosti získania osobných údajov, povahu osobných údajov či existenciu primeraných záruk je možné získané osobné údaje použiť aj na anonymizované vyhodnotenie ankety (t.j. koľko sympatizantov iných strán sa zapojilo do ankety a či hlasovali v prospech alebo v neprospech položených otázok). Možnosť spracúvať osobné údaje aj na iný ako pôvodne zamýšľaný účel vyplýva jednak z § 13 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ale aj z čl. 6 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Citované vyhlásenie Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov, nie je ničím iným ako uceleným sumárom zásad a odporúčaní pri používaní osobných údajov v priebehu politických kampaní. To znamená, že predmetné vyhlásenia nezavádza žiadne nové povinnosti v súvislosti s politickou kampaňou, či spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov, ale len sumarizuje existujúce požiadavky na ich spracúvanie.

JUDr. Igor Dušenka, expert na ochranu osobných údajov, bývalý člen právneho odboru Úradu na ochranu osobných údajov SR

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program