WITOS ovocný sad a pálenica

Sad Očová Holcov majer
Zámer vybudovať ovocný sad začala firma WITOS riešiť v čase, keď prebiehalo konanie o povolení ťažby zlatej rudy v lokalite Detva – Biely vrch. Pozemok vyhliadnutý ako vhodné miesto na výsadbu sadu sa nachádzal v tesnej blízkosti ťažobného priestoru pri jedinej prístupovej ceste do lokality
A bol reálny predpoklad, že pozemok bude baňa potrebovať na vytvorenie technického zázemia ťažby. Napriek tomu sa tento pozemok zdal najvhodnejší na založenie ovocného sadu so životnosťou 25 rokov u sliviek 30 rokov.
Firma ASTA – drevovýroba s.r.o. sa 12 rokov zaoberala drevovýrobou, keď sa rozhodla v roku 2014 bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností rozhodla zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom výsadby 23,61 ha produkčnej plochy sadu. Preto si 6. júna 2014 zmenila názov na WITOS s.r.o. a do predmetu činnosti v obchodnom registri doplnila spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny.
Napriek tomu, že k zmene názvu došlo až 6. júna 2014, firma POLYNOVA SK, spol. s r.o. vypracovala v máji 2014 pre firmu pod názvom WITOS projekt ovocného sadu a 26. mája 2014 Ústredný kontrolný a skúšobný úrad poľnohospodársky vydal kladné stanovisko k projektu ovocného sadu tiež pre firmu WITOS.
Už 18.7. 2014 Slovenský pozemkový fond predal firme WITOS 280 600 m2 za 33 251,10 Eur, t.j. 0,1185 Eur za m2 aj keď návrh kúpnej ceny podľa posudku bol 0,20 Eur za m2.
8.septembra 2014 dal SPF zastúpený generálnou riaditeľkou Gabrielou Matečnou návrh na vklad vlastníckeho práva pre firmu WITOS s.r.o.
Len čo sa 23. marca 2016 Gabriela Matečná stala ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola firma WITOS úspešná aj na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
Už 24.5.2016 získala z výzvy 8/PRV/2015 získala nenávratný finančný príspevok 173 974,83 Eur na Ovocný liehovar a pestovateľskú pálenicu pre spoločnosť WITOS s.r.o. Čiže skôr ako bol sad vôbec vysadený !
O rok a pol 26.10.2017 firma WITOS s.r.o. z výzvy 6/PRV/2015 získala aj na výsadbu sadu Očová – Holcov majer nenávratný finančný príspevok 111 970,66 EUR (výška spolufinancovania 136 853,04 EUR). Táto suma bola dodatkom č. 1 zo 17.9.2018 upravená na 110 760,25 Eur
Hoci ešte sad neexistoval, nebránilo to firme WITOS poberať dotácie na zelenú naftu z ministerstva pôdohospodárstva. Prvú dostala v roku 2016, ďalšie dostala v roku 2017, 2020, 2021 aj 2022.
Už 29.11.2019 firma WITOS získala povolenie v zmysle § 4 ods. 6 písm. A) zákona č. 467/2002 Z.z. O VÝROBE A UVÁDZANÍ LIEHU NA TRH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV S ÚČINNOSŤOU OD 1.3. 2010
Ale až 17.3.2020 si firma WITOS zapísala ako predmet činnosti liehovar na destiláty, samostatný sklad liehu, liehovar na pestovateľské pálenie ovocia
Hlavným cieľom predkladaného projektu „Výsadba sadu Očová – Holcov majer“ je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom výsadby 23,61 ha produkčnej plochy sadu.
Celý projekt drevárskej firmy, ktorá si chcela zvýšiť konkurencieschopnosť pestovaním ovocia sa na jej hospodárskych výsledkoch neprejavil. Firma WITOS od roku 2017 vykazuje každoročne vysokú stratu, takže jej jediným hodnotným majetkom je pôda získaná od štátu a objekty pálenice rovnako vybudované s podporou z peňazí občanov – daňových poplatníkov.

Zdroj:
https://www.aktuality.sk/clanok/572751/ludia-okolo-pellegriniho-a-vyboha-postavili-palenicu-za-statne/?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-aktuality-hp&utm_campaign=cross

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko