Slováci žijúci v zahraničí

…keď krajania v zahraničí nie sú odstrčení, znevažovaní a zanedbávaní.

Napriek tomu, že terajšia a najmä predošlá vláda označila Slovákov žijúcich v zahraničí za jeden zo štyroch pilierov zahraničnej politiky, krajania jej boli počas posledných 8 rokov ukradnutí. Koordinačné právomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí boli zlikvidované, dotačný systém hlboko podfinancovaný v rozpore s vlastným uznesením z roku 2008, volebné právo zostalo bez akéhokoľvek vylepšenia, štátne občianstvo bolo odnímané z dôvodu dvojitého občianstva, podporoval sa tzv. etnobiznis a asimilačné trendy sa zastaviť nepodarilo – naopak, vláda podporovala prílev lacnej pracovnej sily na domáci trh, vrátane krajanov.

Výzvy a problémy

Slováci, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí, predstavujú obrovský potenciál. Intenzívne sa zaujímajú o smerovanie materskej krajiny a jej budúcnosť. Účasťou na voľbách o nej môžu aj aktívne rozhodovať. Zo zahraničia však majú možnosť voliť len poštou, aj to iba pri niektorých typoch volieb.

Podľa odhadov žije v zahraničí približne 1,3 milióna osôb slovenskej národnosti, približne 450-tisíc z nich má volebné právo. Spolupráca s nimi by mala byť jedným zo základných pilierov zahraničnej politiky. Štát by ich mal preto intenzívne podporovať. Vláda však zle nastavila podmienky straty občianstva, takže oň prišlo množstvo Slovákov v zahraničí.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa zdegradoval na servisnú organizáciu ministerstva zahraničných vecí a odňala sa mu možnosť priamo komunikovať s krajanmi. Výučba detí Slovákov v zahraničí je byrokratická, nepraktická a zbytočne zaťažuje riaditeľov škôl, aj rodičov. Podpora vzdelávania detí v materinskom jazyku spočíva výlučne v dotáciách a je neefektívna, pretože pre študentov často predstavuje len formálnu výučbu a záťaž navyše. Študentov z radov Slovákov v zahraničí, ktorí prichádzajú študovať na slovenské univerzity je málo, hoci by to mohol byť vítaný zdroj vzdelaných ľudí pre Slovensko, a najmä pre slovenské komunity v zahraničí.

Štát nemá žiadnu koncepciu podpory návratu krajanov, dočasne pracujúcich v zahraničí, späť do vlasti. Najmä tých, ktorí sa dokázali vo svojej oblasti výnimočne uplatniť a boli by pre Slovensko veľkým prínosom najmä vo vede, výskume, podnikaní a umení. Namiesto toho pokračuje odliv mozgov najmä na univerzity, vedecké a technologické centrá do zahraničia.

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska medzi Slovákmi v zahraničí (2015) sa takmer 70 percent opýtaných chystalo ostať za hranicami natrvalo. Na Slovensku plánuje žiť iba necelá štvrtina občanov Slovenska študujúcich v zahraničí. V prípade pracujúcich dokonca iba 9 percent. Spomedzi mladých ľudí odchádza do zahraničia približne tretina z každého populačného ročníka.

Naše riešenia

Hlasovanie a podiel na správe krajiny
  1. Navrhneme možnosť hlasovania elektronicky v celoštátnych voľbách, referende a ľudových hlasovaniach zo Slovenska, aj zo zahraničia. Dovtedy umožníme voľby na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí spolu s voľbou poštou.
  2. Navrhneme opatrenia proti tomu, aby Slováci v zahraničí bezdôvodne prichádzali o slovenské občianstvo, navrhneme, aby im bolo vrátené.
  3. Prizveme Slovákov v zahraničí k budovaniu svojej materskej krajiny a zapojíme ich najmä do diplomacie, vrátane propagácie Slovenska v zahraničí, hospodárstva, vedy a výskumu.
  4. Navrhneme zjednodušenie procesu uznávania dosiahnutého zahraničného vzdelania pre tých Slovákov, ktorí majú záujem vrátiť sa a pracovať na Slovensku.
Sfunkčnenie Úradu pre zahraničných Slovákov
  1. Navrhneme vrátiť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pôvodnú právomoc koordinátora príslušných ministerstiev, najmä vo vzťahu k školstvu, kultúre, vnútru, hospodárstvu a zahraničiu. Mal by získať aj kompetenciu tvorcu štátnej politiky v danej oblasti a komunikátora so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Zabránime politickým nomináciám a odvolávaniu osôb z funkcie predsedu a podpredsedu tohto úradu.
  2. Navrhneme zmodernizovať koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a prijať nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
  3. Priamo v zákone navrhneme upraviť podrobný proces udeľovania dotácií krajanom zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Navrhneme zjednodušiť pravidlá vyúčtovania tzv. minigrantov (dotácií do výšky 500 eur).

Podpora vzdelávania

  1. Podporíme vzdelávanie v slovenskom jazyku v zahraničí. Navrhneme upraviť systém vysielania učiteľov na školy do zahraničia, ako aj vysielanie osvetárov, duchovných a lektorov pre kultúru a jazyk do slovenských komunít v zahraničí. Zasadíme sa za udržanie doterajšieho počtu lektorátov v zahraničí.
  2. Podporíme zvýšenie počtu miest na vysokých školách v prospech Slovákov zo zahraničia. Navrhneme prijať opatrenia pre postupný návrat krajanov, aby mohli pokračovať vo svojej profesii v domovine.