Štát, ktorý slúži

Napriek rozvoju súkromného sektora je štát na Slovensku stále najdôležitejším poskytovateľom služieb. Poskytovanú kvalitu zdravotníctva, školstva, sociálnej pomoci, ale aj servis úradov a inštitúcií však ľudia vnímajú v súčasnosti veľmi kriticky.

S najväčšími problémami sa stretávajú v zdravotníctve a dlhodobej starostlivosti o odkázaných, pretože sa týkajú tých najzraniteľnejších občanov – chudobných, chorých a slabých, najmä detí a starých ľudí. Stále nedosahujeme úroveň vyspelých, ale ani okolitých európskych krajín, najmä pre korupciu a nedôslednosť v orientácii na občana ako prijímateľa služieb.

Zdravotníctvo si nevyhnutne vyžaduje rekonštrukciu starých a výstavbu nových nemocníc, zásadné skrátenie čakania na vyšetrenie a na životne dôležité operácie. Je potrebné zatraktívniť povolanie lekára a znížiť tak vysoký priemerný vek lekárov, skvalitniť ambulantnú a nemocničnú starostlivosť a starostlivosť o bezvládnych a dlhodobo chorých ľudí.

V budúcnosti bude narastať význam sociálnych služieb kvôli starnutiu obyvateľstva. Treba do nich vniesť poriadok a zmysluplnosť, ktorá je základným predpokladom, aby sa poskytovali efektívne a mali dostatočnú kvalitu. Ide najmä o pomoc v situáciách, ktoré odkázaní a starší občania nedokážu zvládnuť vlastnými silami.

V školách potrebujeme zvýšiť spoločenský status učiteľov a vzdelávanie preorientovať z memorovania veľkého množstva nepodstatných faktov na zmysluplné osvojovanie si vedomostí a zručností, ktoré žiaci reálne potrebujú. Osobitne je dôležité rozvíjať zručnosti 21. storočia: kreativitu a kritické myslenie pre život.

Sociálna poisťovňa je stále pod politickou kontrolou. Jej fungovanie musí prestať vzbudzovať pochybnosti o čudných finančných tokoch a nezmyselných nákupoch informačných technológií. Nanovo treba nastaviť sociálne odvody, pretože v súčasnosti je v nich veľký neporiadok. Bude treba prijať aj opatrenia na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.

Služby úradov musia byť jednoduché, praktické a prispôsobené občanovi, nie vôli úradníkov. Je kľúčové čo najskôr ich presunúť do online priestoru, aby cestovali dáta po sieti a nie občan na úrad. Obrovskú časť agendy si občania vybavia z domu cez počítač alebo mobil namiesto behania po úradoch a vypĺňania tlačív.

Dôležitou témou je i pozdvihnutie rómskej menšiny, najmä vylúčených skupín, ktoré žijú v chudobných osadách. Nechceme, aby ďalej ostávali občanmi druhej kategórie Slovenska.

Ale to, ako sa na Slovensku cítime, nezáleží iba od výšky nášho príjmu. Rodina, priatelia, komunita, prostredie, v ktorom žijeme zásadným spôsobom ovplyvňujú náš pocit spokojnosti, bezpečia a šťastia. Rodina je na Slovensku podľa prieskumov pre ľudí najvyššou hodnotou. Práve preto ju štát musí podporovať, aby bola bezpečným prístavom pre deti, rodičov, ale aj seniorov, zdravotne či mentálne znevýhodnených a dlhodobo chorých občanov. Finančná neistota v rodinách ohrozuje ich súdržnosť, bráni im rásť a často ich tlačí k rozpadu. Žiada si to zmenu. Podpora rodín s deťmi sa musí stať prioritou Slovenska, pretože je to investícia do budúcnosti krajiny.

Oveľa väčšiu pozornosť si vyžaduje aj ochrana životného prostredia, ktoré sa často drancuje pre väčší zisk. Zachovanie krásnej slovenskej prírody sa musí stať jednou z kľúčových hodnôt krajiny, ktorá sa chráni nielen peknými rečami, ale hlavne praktickými každodennými skutkami.

Našu pozornosť a ochranu si zaslúži aj kultúra, tradície a korene Slovenska. Je dôležité, aby sme sa ich nevzdávali, ale vážili si ich a rozvíjali v čase, keď sú oporou a istotou v čoraz otvorenejšom a rýchlo sa meniacom svete.

Chceme dôstojný a bezpečný život našich seniorov, chceme také vzdelávanie detí, ktoré im zabezpečí lepšiu budúcnosť, chceme kvalitné zdravotníctvo pre všetkých, chceme Slovensko, ktoré slúži.

Naše riešenia

Zdravotníctvo pre ľudí

Vzdelaná spoločnosť

Šport a kvalita života

Veda a výskum

Dôchodkový systém a sociálne poistenie

Sociálna pomoc a starostlivosť

Rodinná politika

Rómska problematika

Životné prostredie

Kultúra a médiá

eGovernment a informačné technológie