Naša vízia a ciele

Za Slovensko, kde budeme radi žiť

 

 1. Právny štát: zákony musia platiť pre všetkých rovnako.
 2. Nulová tolerancia podvodov a korupcie. Bojujeme proti byrokracii, sme za efektívny, moderný štát, priateľský k občanom.
 3. Úcta k našim koreňom a tradíciám: demokracia, kresťanské hodnoty, spolužitie Slovákov a rôznych etník.
 4. Podpora rodiny, ktorá je základom spoločnosti a budúcnosťou krajiny.
 5. Ochrana slobody svedomia, prejavu a vyjadrovania, vrátane výhrady vo svedomí.
 6. Podpora vzdelania, vedy, výskumu a inovácií.
 7. Výchova k skutočnému vlastenectvu cez vzdelávanie o našej histórii, koreňoch, tradíciách a hodnotách. Odmietame extrémizmus a zločinecké ideológie, ako komunizmus a fašizmus.
 8. Efektívne sociálne služby a zdravotníctvo, ktoré nezabúdajú na chorých, chudobných a slabých.
 9. Podpora zodpovedného hospodárenia, spravodlivé dane, jednoduchšie podnikanie a spoľahlivá doprava. Ochrana životného prostredia.
 10. Prozápadná orientácia: chceme užitočnú EÚ a funkčné NATO.
 11. Profesionálna, kvalitná a moderná obrana a bezpečnosť.